Lipiec 2023
Udostępnij:

Konkurs dla kandydata do Szkoły Doktorskiej.


Konkurs dla kandydata do Szkoły Doktorskiej. Stypendium naukowe pokrywające stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez 48 miesięcy w ramach realizacji grantu finansowanego przez NCN (UMO-2022/45/B/NZ9/00912) pt. „Biologiczne i środowiskowe podstawy szybkiej ekspansji jemioły pospolitej rozpierzchłej (Viscum album subsp. austriacum) na sośnie zwyczajnej oraz jej wpływ na stabilność drzewostanów sosnowych”.

 

Typ konkursu NCN: OPUS – NZ9

Termin składania ofert: do 23 lipca 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do: 31 sierpnia 2023 r.

Nazwa jednostki: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

 

Wymagania:

1. tytuł magistra nauk przyrodniczych (leśnictwo, biologia, biotechnologia lub pokrewne);

2. znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie co najmniej B2;

3. udokumentowany staż pracy przy realizacji zadań z użyciem technik biologii molekularnej (izolacja DNA, PCR, elektroforeza w żelu agarozowym);

4. udokumentowany staż pracy przy realizacji zadań z użyciem technik mikrobiologicznych (izolacja czystych kultur drobnoustrojów, hodowle na sztucznych pożywkach);

5. umiejętności personalne takie jak: silna motywacja do pracy naukowej, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

6. dodatkowym atutem będzie wcześniejszy udział w realizacji projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych;

 

Opis zadań:

1. prace terenowe / zbiór próbek w terenie;

2. prace laboratoryjne: laboratorium biologii molekularnej, laboratorium mykologiczne;

3. opracowywanie wyników badań;

4. przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;

5. przygotowywanie publikacji naukowych i prezentacja wyników na konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i wyróżnień,

2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

3. list motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf.

 

Forma składania ofert: e-mail

 

Warunki pobierania stypendium: stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez 48 miesięcy w ramach realizacji grantu finansowanego przez NCN (UMO-2022/45/B/NZ9/00912) pt. „Biologiczne i środowiskowe podstawy szybkiej ekspansji jemioły pospolitej rozpierzchłej (Viscum album subsp. austriacum) na sośnie zwyczajnej oraz jej wpływ na stabilność drzewostanów sosnowych”.

 

 

 

Stypendium z projektu pokrywające stypendium doktoranckie w szkole Doktorskiej: 5 tys. zł miesięcznie brutto

 

Planowane rozpoczęcie pobierania stypendium 1 października 2023

 

Dodatkowe informacje:

Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na adres e-mail: piotr.boron@urk.edu.pl do 23 lipca 2023 r. do godziny 24:00. Konkurs będzie rozstrzygnięty do: 28 sierpnia 2022 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu dra hab. inż. Piotra Boronia, prof. URK.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) oraz o rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

1. do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej;

2. do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata;

3. do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK