Lipiec 2023
Udostępnij:

Konkurs dla kandydata do Szkoły Doktorskiej/ Competition for a candidate to the Doctoral School


Konkurs dla kandydata do Szkoły Doktorskiej. Stypendium naukowe pokrywające stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez 48 miesięcy w ramach realizacji projektu Odtworzenie i zachowanie torfowisk na obszarach Natury 2000 i Zielonej Infrastruktury” (WETLANDS GREEN LIFE PL, numer księgowy 2414).

 

Termin składania ofert: 16 sierpień 2023 r.

Rozstrzygnięcie konkursu do: 1.09.2023 r.

Nazwa jednostki: Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

 

Wymagania:

1. wykształcenie wyższe przyrodnicze (np. leśnictwo, biologia, biotechnologia, ochrona środowiska);

2. dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie;

3. umiejętność prowadzenia prac w terenie;

4. znajomość podstawowych technik laboratoryjnych oraz analiz statystycznych;

5. umiejętności personalne takie jak: silna motywacja do pracy naukowej, odpowiedzialność, komunikatywność, umiejętność pracy w zespole;

6. dodatkowym atutem będzie: dotychczasowa działalność naukowa, np. udział w konferencjach, projektach lub posiadanie publikacji;

7. dodatkowym atutem będzie: prawo jazdy kat. B.

 

Opis zadań:

1. prace terenowe;

2. prace laboratoryjne;

3. opracowywanie wyników badań;

4. przygotowywanie raportów z przeprowadzonych badań;

5. przygotowywanie publikacji naukowych i prezentacja wyników na konferencjach.

 

Wymagane dokumenty:

1. CV z listą dotychczasowych osiągnięć naukowych, zawodowych i wyróżnień,

2. kopia dyplomu ukończenia studiów magisterskich,

3. list motywacyjny opisujący zainteresowania naukowe i zawodowe,

4. oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych

osobowych (tekst jednolity: Dz.U. z 2015r., poz. 2135) oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf.

 

Forma składania ofert: e-mail; ewa.blonska@urk.edu.pl

 

Finansowanie: stypendium doktoranckie będzie wypłacane przez 48 miesięcy w ramach realizacji projektu Odtworzenie i zachowanie torfowisk na obszarach Natury 2000 i Zielonej Infrastruktury” (WETLANDS GREEN LIFE PL, numer księgowy 2414).

 

Stypendium naukowe pokrywające stypendium doktoranckie będzie: 7000,00 zł brutto.

 

Planowane rozpoczęcie: 1 października 2023

 

Dodatkowe informacje:

Oferty (CV wraz z listem motywacyjnym oraz dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje i osiągnięcia naukowe) należy przesłać na adres e-mail: ewa.blonska@urk.edu.pl do 16 sierpnia 2023 r. do godziny 24:00. Konkurs będzie rozstrzygnięty do: 1.09.2023 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać u kierownika projektu prof. dr hab. inż. Ewy Błońskiej.

Kandydaci mogą zostać poproszeni o dodatkowe materiały (np.: prace dyplomowe, przygotowane lub opublikowane artykuły, itd. potwierdzające kwalifikacje) oraz o rozmowę kwalifikacyjną z komisją rekrutacyjną.

 

Komisja Konkursowa zastrzega sobie prawo:

1. do przeprowadzenia rozmowy z wybranymi kandydatami, którzy na podstawie informacji zawartych w złożonych dokumentach, zostali ocenieni najwyżej;

2. do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata;

3. do nierozstrzygnięcia konkursu.

 

Competition for a candidate to the Doctoral School. The research scholarship covering the doctoral scholarship will be paid for 48 months as part of the project “Restoration and conservation of marshes, peatlands or other wetlands in Natura 2000 and Green Infrastructure areas” (WETLANDS GREEN LIFE PL, 2414)

 

 

Deadline for submission: 16/08/2023.

Competition results: 01/09/2023

Name of the unit: University of Agriculture in Krakow

 

Requirements:

- higher education in nature (e.g. forestry,  biology, biotechnology, environmental protection),

- good English skills,

- ability to work in the field,

- knowledge of basic laboratory techniques and statistical analysis,

- personal skills such as motivation for scientific work, responsibility, communication skills, the ability to work in a team,

- an additional advantage will be: current scientific activity, e.g. participation in conferences, projects or the possession of publications,

- an additional advantage will be: category B driving license,

 

Description of tasks:

- field work,

- laboratory work,

- data analysis,

- preparation of research reports,

- preparation of scientific publications and presentation of results at conferences.

 

 

Required documents:

- CV with a list of previous scientific and professional achievements and distinctions,

- A copy of the graduation diploma,

- cover letter describing scientific and professional interests.

- Candidate's declaration of consent to the processing of personal data in accordance with the Act of August 29, 1997 on the protection of personal data (consolidated text: Journal of Laws of 2015, item 2135) and in accordance with the Regulation of the European Parliament and of the Council (EU) 2016/679 of 27 April 2016. on the protection of individuals with regard to the processing of personal data and on the free movement of such data and the repeal of Directive 95/46 / EC (GDPR) https://iod.urk.edu.pl/zasoby/184/klauzula_art13_rekrutacja_pracownikow.pdf.

 

Form of offer submission: Email

Funding for the doctoral scholarship will be paid for 48 months under the projectRestoration and conservation of marshes, peatlands or other wetlands in Natura 2000 and Green Infrastructure areas(WETLANDS GREEN LIFE PL, 2414). The monthly scholarship at the Doctoral School will be PLN 7000.00

 

Planned start of scholarship: October 1, 2023

Additional information:

Offers (CV with a cover letter and documents confirming qualifications and scientific achievements) should be sent to the e-mail address: ewa.blonska@urk.edu.pl by August 16, 2023, 24:00. The competition will be resolved by 01/09/2023. Additional information can be obtained from the Ewa Błońska. Candidates may be asked for additional materials (e.g. diploma theses, prepared or published articles, etc. confirming qualifications) or for an interview with the selection committee.

 

The Competition Commission reserves the right to:

- to interview selected candidates who, based on the information in the submitted documents, received the highest scores,

- to notify only the selected candidate of the decision taken to fill the post,

- the possibility of not adjudicating the contest.

 

 

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK