Lipiec 2019
Udostępnij:

STUDIA PODYPLOMOWE "UŻYTKOWANIE LASU i TRANSPORT LEŚNY"


UŻYTKOWANIE LASU I TRANSPORT LEŚNY

Informacje dla kandydatów na Studia Podyplomowe

rok akademicki 2019/2020

Wydział Leśny

31-425 Kraków, al. 29 Listopada 46

Kierownik Studium

Prof. zw. dr hab. inż. Janusz M. Sowa

Tel. +48 12 662 50 94

e-mail: rlsowa@cyf-kr.edu.pl

Informacji udziela:

Sekretarz Studium:

mgr inż. Monika Gach tel: +48 12 662 50 96

e-mail: m.gach@urk.edu.pl

Charakterystyka

Studia Podyplomowe "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny" powołane w 1988 roku, mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej dostosowanie do dokonywanej w kraju transformacji w zakresie użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Kandydaci na Studia powinni mieć ukończone studia wyższe (pierwszego stopnia – inżynierskie lub licencjackie, drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie). Studia są przeznaczone dla pracowników regionalnych dyrekcji PGL Lasy Państwowe, nadleśnictw, urzędów wojewódzkich, powiatowych i gminnych, nauczycieli, pracowników przedsiębiorstw sektora leśno-drzewnego, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych. Studia są popierane przez Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych.

Ramowy zakres tematyczny SPULiTL przedstawia się następująco:

 • Aktualne problemy rekreacyjnego zagospodarowania lasu.
 • Certyfikacja oraz wpływ dyrektyw Unii Europejskiej na użytkowanie lasu w Polsce.
 • Ekologiczne aspekty konserwacji drewna.
 • Ekologiczne zasady udostępniania lasów oraz procesów pozyskiwania drewna i transportu leśnego.
 • Eko-technologie pozyskiwania drewna w drzewostanach poklęskowych.
 • Ergonomia i bhp w leśnictwie.
 • Informatyzacja procesów produkcyjnych w leśnictwie (SILP).
 • Leśne bazy ubocznych produktów niedrzewnych – współczesne możliwości ich wykorzystania.
 • Marketing w leśnictwie, analiza rynku drzewnego i procesy negocjacyjne - w kraju i UE.
 • Nowoczesne techniki i technologie w użytkowaniu lasu w Polsce i na świecie.
 • Sortymentacja drewna według norm Polskich i UE.
 • Problematyka utylizacji drewna i jej udział w realizacji programów OZE w światowym i polskim leśnictwie.
 • Zarządzania leśnictwem w terenie w oparciu o elektroniczne urządzenia rejestrujące.
 • Zasady pielęgnowania i konserwacji drzew zabytkowych oraz zadrzewień parkowych.
 • Związki współczesnej hodowli lasu z jego użytkowaniem.

Kwalifikacje:

Zajęcia na SPULiTL będą prowadzone przez nauczycieli akademickich z UR w Krakowie, UP w Poznaniu oraz SGGW w Warszawie, a także przez specjalistów RDLP w Katowicach i Krakowie, jak również osoby związane tematycznie ze Studiami Podyplomowymi "Użytkowanie Lasu i Transport Leśny".

W skład grona wykładowców wchodzą: prof. dr hab. Anna Barszcz, prof. dr hab. Roman Gornowicz, dr hab. inż. Witold Grzywiński prof. UP, prof. dr hab. Bronisław Kłapeć, prof. dr hab. Piotr Paschalis-Jakubowicz, prof. dr hab. inż. Mariusz Kormanek, prof. dr hab. inż. Janusz Sowa, dr hab. inż. Jarosław Szaban, doc. dr hab. inż. Kazimierz Gądek, dr hab. Emilia Janeczko, dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, dr inż. Marcin Piszczek, dr inż. Arkadiusz Stańczykiewicz, mgr inż. Jan Kosiorowski, mgr inż. Maciej Czajka, mgr inż. Wojciech Jaroń, mgr inż. Tadeusz Tiuchty, mgr inż. Adam Lubera.

Studia kończą się wykonaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem, a Absolwent otrzymuje państwowe świadectwo ukończenia Studium Podyplomowego (60 pkt ECTS).

 

Czas trwania: 2 semestry

Termin zgłoszeń: do 30 września 2019 r.

Data rozpoczęcia: 18 – 19 październik 2019 r.

Termin zakończenia: 1-sza połowa lipca 2020 r.

Opłata : 3500 PLN, płatne w jednej (do 30.09.2019 r.) lub w dwóch równych ratach (2 x 1750,- zł)

(I rata - do 30.09.20189r.; II rata - do 28.02.2020 r.)

Wpłata na konto:

Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, al. Mickiewicza 21

Alior Bank S.A.

86 2490 0005 0000 4530 1756 3779

w tytule przelewu należy wpisać: "Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego, nr 31" oraz imię i nazwisko uczestnika

Dokumenty niezbędne do procesu rekrutacji ( wzory do pobrania ze strony UR ):

1. podanie o przyjęcie na studia podyplomowe;

2. kwestionariusz osobowy dla kandydatów na studia podyplomowe;

3. oryginalny odpis dyplomu ukończenia studiów;

4. dwie fotografie;

5. dowód wpłaty za udział w Studium: 3000 PLN na konto UR (podane powyżej) lub zobowiązanie do dokonania płatności za udział w Studium (jeśli płatność będzie dokonana później lub w ratach);

6. uzupełnioną i podpisaną przez kandydata umowę (w dwóch egzemplarzach).

Dokumenty należy przesłać do dnia 30 września 2019 roku na adres:

Studia Podyplomowe Użytkowania Lasu i Transportu Leśnego

Wydział Leśny UR w Krakowie

Zakład Użytkowania Lasu i Drewna

Al. 29 Listopada 46

31-425 Kraków

Ilość miejsc ograniczona. O przyjęciu kandydatów na Studium decyduje kolejność zgłoszeń.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR