URK
Etapy wdrożenia

2021-10-06
JM Rektor dr hab. inż. Sylwester Tabor prof. URK podpisuje deklarację, dokument poparcia dla zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

2021-10-06
Deklaracja zostaje wysłana do Komisji Europejskiej

2021-10-06
URK  otrzymuje oficjalną odpowiedz Komisji Europejskiej.  URK zostaje umieszczona na liście instytucji, które w ten sam sposób wyraziły swoje poparcie dla Karty i Kodeksu: https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/charter.

2021-11-10
Powołanie Rektorskiej Komisji ds. wdrażania Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

2021-11-18
Pierwsze posiedzenie Komisji Rektorskiej; przedstawienie zakresu działań Komisji i planu działania; powołanie następujących Grup Roboczych w ramach Komisji: (1) Podkomisja ds. analizy aktów prawnych (WG1) – cel: identyfikacja luk pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu a przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, (2) Podkomisja ds. przeprowadzenia i analizy wyników ankiety (WG2) - cel: przygotowanie badania ankietowego mającego na celu zidentyfikowanie rozbieżności pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu a przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie, (3) Podkomisja ds. przygotowania raportu  HR (WG3) - cel: opracowanie strategii HR4R pn.: „Planu działań na rzecz wdrożenia zasad europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy Rekrutacji Pracowników Naukowych Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie – Strategia HRS4R URK” oraz Plan Działania, (4) Podkomisja ds. kontaktów z Komisją Europejską i aktualizacji danych na stronie internetowej: (WG4) - cel: przygotowanie ostatecznych wersji dokumentów do wprowadzenia do systemu elektronicznego Euraxess.

2021-12-16
Drugie posiedzenie Komisji Rektorskiej; omówienie zakresu badania ankietowego skierowanego do pracowników i doktorantów Uczelni - analiza zaproponowanych pytań ankietowych identyfikująca luki pomiędzy zasadami Karty i Kodeksu, a przepisami i procedurami obowiązującymi w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2022-01-13
Trzecie posiedzenie Komisji Rektorskiej; zatwierdzenie ostatecznej wersji ankiety skierowanej do pracowników i doktorantów Uczelni i przesłanie jej do Komisji Rektorskiej ds. Etyki Badań Naukowych z udziałem ludzi.

2022-02-24
Spotkanie informacyjne z pracownikami uczelni i doktorantami dotyczące; procedury ubiegania się o logo „HR Excellence in Research Award” oraz planowanej ankiety.

2022-03 - (1-5, 23-26)
Badanie przeprowadzone zostało w formie ankiety on-line. W ankiecie wzięło udział 44,1% respondentów UAK (z ogólnej liczby 871 nauczycieli akademickich, pracowników naukowych i doktorantów). Zostanie przeprowadzona analiza wyniku badania ankietowego.

2022-03/05
Członkowie WG1 przeprowadzili analizę wewnętrznych regulacji i dokumentacji oraz odbyli liczne konsultacje z naukowcami (R1-R4) w celu wypracowania najlepszych rozwiązań dla strategii HRS4R. Przeanalizowali również wyniki badania ankietowego.

WG2 przeanalizowała wyniki badania ankietowego oraz dokonała przeglądu obowiązujących przepisów i procedur;

 WG3 przygotowuje Strategię wdrażania HRS4R na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie.

2022-04-13
Czwarte posiedzenie Komisji Rektorskiej; omówienie i zatwierdzenie wyników badania ankietowego, przedstawienie mocnych i słabych stron URK w obszarze HR.

2022-05-26
Piąte posiedzenie Komisji Rektorskiej; przedstawienie i zatwierdzenie analizy aktów prawnych i regulacji wewnętrznych oraz analizy GAP; WG3 przedstawił projekt strategii HR4R pt.: „Plan działań na rzecz wdrożenia zasad Europejskiej Karty Naukowca i Kodeksu Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych na Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie – Strategia HRS4R URK”

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Aleja Mickiewicza 21
31-120
Kraków
rektor[a]urk.edu.pl
12 633 62 45
12 662 42 51
NIP: 675 000 21 18
REGON: 000001815
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR
Redaktor strony: mgr Paulina Czuryłowska