Leśnictwo

STUDIA I STOPNIA:

 

Forma studiów:

stacjonarne

niestacjonarne

Czas trwania:

3,5 roku (7 semestrów) - stacjonarne i niestacjonarnie

 

Uzyskany tytuł:

inżynier leśnictwa

Program kształcenia:

Program studiów inżynierskich stacjonarnych obejmuje 2500 godzin natomiast niestacjonarnych około 1500 godzin, 210 punktów ECTS, rozłożonych równomiernie po 30 na semestr. Oprócz wykładów, ćwiczeń laboratoryjnych, projektowych i seminaryjnych studia cechują się dużym udziałem ćwiczeń terenowych i praktyk. Na studiach niestacjonarnych zajęcia odbywają się w piątki, soboty i niedziele.

Profil absolwenta:

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu podstaw funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej. Potrafi prowadzić prace z zakresu projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniającej prawa ekologiczne i trwałość ekosystemów leśnych. Absolwent potrafi planować i organizować zabiegi hodowlane i produkcję szkółkarską oraz działania z zakresu ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych z wykorzystaniem współczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Jest także przygotowany do współpracy z poziomu gospodarki leśnej z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i przyrody. Uzyskana wiedza i umiejętności inżynierskie w trakcie studiów I stopnia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Absolwenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu otwierania firm i prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz leśnictwa.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK