Studia podyplomowe

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydział prowadzi także studia podyplomowe oraz uczestniczy w studiach doktoranckich prowadzonych centralnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na Wydziale Leśnym aktualnie oferowane są następujące studia podyplomowe:

  

Studia podyplomowe Genetyka i selekcja drzew leśnych

Charakterystyka: Ideą powstania Studiów Podyplomowych Genetyki i Selekcji Drzew Leśnych jest przejęcie przez Lasy Państwowe priorytetowych zadań wdrożeniowych dotyczących programów doskonalenia gospodarki leśnej na podstawach ekologicznych, zachowania leśnych zasobów genowych i hodowli selekcyjnej drzew leśnych w Polsce, w latach 1991-2010, leśnej regionalizacji dla nasion i sadzonek w Polsce, działania Leśnego Banku Genów Kostrzyca oraz przybliżenia polityki leśnej naszego kraju dla wymogów Organizacji Współpracy i Rozwoju Gospodarczego (OECD). Przedstawione cele muszą uwzględniaą nowoczesne kierunki badawcze związane przede wszystkim z leśną genetyką stosowaną. Dyscyplina ta jest aktualnie najszybciej rozwijającą się dziedziną nauk leśnych, której wyniki badawcze umożliwiają uzyskanie postępu ekonomicznego w leśnictwie poprzez zwiększenie produkcyjności lasu drogą selekcji i reprodukcji najlepszych genetycznie drzew i drzewostanów. Istotnym problemem jest również zachowanie leśnej bioróżnorodności na poziomie genetycznym oraz restytucja ginących w wyniku antropopresji ekosystemów leśnych.

 

Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Charakterystyka: Tematyka zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych obejmuje: zadania i rola współczesnego łowiectwa, polski model łowiectwa, łowiectwo jako stosowana ekologia zwierząt w gospodarce leśnej, planowanie łowieckie i plany ochrony fauny, monitorowanie zwierzostanów, problematyka gospodarowania populacjami zwierzyny grubej i drobnej, hodowla wolierowa i restytucyjna, choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna, wybrane zagadnienia z genetyki zwierząt, przyczyny zagrożeń i wymierania gatunków, formy oraz metody obszarowej i gatunkowej ochrony zwierząt, znaczenie gatunków obcych, sokolnictwo, ekonomika łowiecka, kulturotwórcza rola łowiectwa, trofeistyka, zastosowanie współczesnych technik w badaniach i w praktyce (teledetekcja, telemetria i GIS), badania łowieckie w Polsce.

 

Studia podyplomowe Ochrona Przyrody im. S. Myczkowskiego

Charakterystyka: Kluczowymi tematami zawartymi w programie Studium są współczesne wyzwania w zakresie ochrony przyrody. Zagadnienia te są prezentowane na tle problematyki szerzej rozumianej ochrony środowiska, widzianej w aspekcie zrównoważonego rozwoju Kraju. Zakres tematyczny trafia w sedno zainteresowań sektora leśnego na najbliższy okres, umożliwiając zdobycie pełnej i najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu teorii i praktyki ochrony przyrody, w postaci gotowej do wykorzystania w działalności zawodowej słuchaczy. Kształcenie na Studium jest prowadzone w ujęciu problemowym. Zakłada się, iż absolwenci Studium uzyskają wiedzę, która będzie przydatna dla zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, występujących na styku działalności gospodarczej i oczekiwań społecznych w zakresie ochrony.

 

Studia podyplomowe Plantacyjna Uprawa Drzew i Krzewów Szybkorosnących

Charakterystyka: oferta studiow skierowana jest do absolwentów studiów wyższych (inżynierskich i magisterskich): (1) prowadzących i planujących założenie upraw plantacyjnych, (2) leśników, (3) zatrudnionych w administracji rządowej i samorządowej, (4) nauczycieli, (5) specjalistów z ośrodków doradztwa rolniczego, (6) menażerów działających na rynku biopaliw. Główne korzyści z intensywnej produkcji drewna na plantacjach w warunkach Polski to: (1) wyższa rentownośą produkcji drewna, (2) pozytywny wpływ na rozwój ekonomiczny wsi w obszarach nieekonomicznej produkcji rolnej, (3) zwiększenie podaży biopaliw, (4) korzystny wpływ na środowisko przyrodnicze, zwłaszcza na warunki hydroklimatyczne przyległych terenów rolniczych, (5) ochrona lasów naturalnych dzięki zwiększeniu produkcji drewna na plantacjach.

 

Studia podyplomowe Użytkowanie Lasu i Transport Leśny

Charakterystyka: Studia zostały powołane w roku 1987 i mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej bieżące dostosowanie do dokonywanej transformacji w kraju i w Unii Europejskiej między innymi z zakresu użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Studium jest przeznaczone dla posiadających ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) pracowników zatrudnionych w leśnictwie, w urzędach administracji publicznej, w szkolnictwie, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
Więcej informacji...

 

Studia podyplomowe Siedliskoznawstwo Leśne

Charakterystyka: Wobec aktualnie zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, bardzo ważnymi zagadnieniami są problemy degradacji oraz przekształceń warunków siedliskowych. Tym problemom poświęcono wiele miejsca w realizowanym programie. Ponadto zapoznaje on słuchaczy z instrukcjami i zarządzeniami dotyczącymi klasyfikowania i kartowania siedlisk leśnych. Słuchaczom są prezentowane obowiązujące w gospodarce leśnej „Siedliskowe podstawy hodowli lasu” oraz „Zasady kartowania siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych” uwzględniające „Klasyfikację gleb leśnych Polski” oraz zastosowanie technik komputerowych w opracowaniach siedliskowych, głównie map zgodnych ze standardem leśnej mapy numerycznej. Zakres tematyczny kształcenia zawiera poszerzoną i uzupełnioną z innych dziedzin wiedzę w stosunku do standardowych ram kwalifikacyjnych realizowanych na Wydziałach Leśnych w kraju.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Siedliskoznawstwa Leśnego są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również wykwalifikowaną kadrę naukową z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a także specjalistów – praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Krakowie.
Więcej informacji...


Studia podyplomowe Hydrologia i Inżynieria Leśna

Charakterystyka:Problematyka Studiów obejmuje: (1) wodochronne funkcje lasu, (2) infrastrukturę inżynieryjną w środowisku leśnym, (3) techniczne aspekty budowy dróg leśnych, zabudowy potoków górskich oraz budownictwa ogólnego, (4) zagadnienia ogólne i wybrane akty prawne regulujące inwestycje inżynieryjne w lasach.

W leśnictwie następują zmiany wymuszające na wielu obszarach nowe podejście do zagadnień zagospodarowania lasu. W zakresie inżynierii leśnej realizacja koncepcji lasów wielofunkcyjnych oraz zasad hodowli lasu bliskiej naturze w pierwszej kolejności zmienia perspektywy problematyki wodochronnych funkcji lasu oraz kształtowania infrastruktury inżynieryjnej. Jednym z założonych celów Studiów jest wskazanie, w jakim zakresie gospodarka leśna może modulować naturalne procesy kształtujące wodochronne funkcje lasu, a budowa niezbędnej infrastruktury inżynieryjnej przekształcać środowisko leśne.

Na Studia zapraszamy specjalistów zatrudnionych w leśnictwie, w organach administracji rządowej, samorządowej oraz instytucjach i przedsiębiorstwach obsługujących leśnictwo. Zapraszamy także specjalistów z innych dziedzin, pracowników naukowo-dydaktycznych, nauczycieli, czy też osoby udzielające się w organizacjach ekologicznych, pragnących pogłębić znajomość wodochronnych funkcji lasu oraz inżynieryjnego zagospodarowania środowiska leśnego.
Więcej informacji...

Studia podyplomowe Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Charakterystyka: Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych, absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Program wypełniony jest przede wszystkim zajęciami praktycznymi. Wyposaży słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora.
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.
Więcej informacji...

 

Studia podyplomowe Inżynieryjne Zagospodarowanie Lasu

Charakterystyka: Studia Podyplomowe "Inżynieryjne zagospodarowanie lasu", organizowane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mają na celu aktualizację i doskonalenie oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii, techniki i hydrologii mającej zastosowanie w leśnictwie.

Celem jest kształtowanie niezbędnej infrastruktury na terenach leśnych, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Decyzje o inwestycjach budowlanych, technicznych czy hydrotechnicznych powinny być poprzedzone analizami ekonomicznymi i ekspertyzami terenowymi. Powstające studia podyplomowe mają na celu przeniesienie do praktyki wiedzy teoretycznej ze wszystkich wymienionych zakresach.

Duży nacisk położony będzie na zajęcia dotyczące kwestii projektowych, decyzyjnych i inwestorskich poprzedzających inwestycje techniczne w lasach. Bardzo istotne jest też poznanie możliwych następstw i konsekwencji prowadzenia robót inżynierskich w lesie. Takie prace to duża ingerencja w środowisko, tym bardziej ważna jest znajomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej realizacji robót.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2020 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR