Studia podyplomowe

Oprócz studiów stacjonarnych i niestacjonarnych Wydział prowadzi także studia podyplomowe oraz uczestniczy w studiach doktoranckich prowadzonych centralnie przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie. Na Wydziale Leśnym aktualnie oferowane są następujące studia podyplomowe:

 

 

Studia podyplomowe Gospodarka łowiecka i ochrona zwierzyny

Charakterystyka: Tematyka zajęć w postaci wykładów, ćwiczeń kameralnych i ćwiczeń terenowych obejmuje: zadania i rola współczesnego łowiectwa, polski model łowiectwa, łowiectwo jako stosowana ekologia zwierząt w gospodarce leśnej, planowanie łowieckie i plany ochrony fauny, monitorowanie zwierzostanów, problematyka gospodarowania populacjami zwierzyny grubej i drobnej, hodowla wolierowa i restytucyjna, choroby zwierzyny i profilaktyka weterynaryjna, wybrane zagadnienia z genetyki zwierząt, przyczyny zagrożeń i wymierania gatunków, formy oraz metody obszarowej i gatunkowej ochrony zwierząt, znaczenie gatunków obcych, sokolnictwo, ekonomika łowiecka, kulturotwórcza rola łowiectwa, trofeistyka, zastosowanie współczesnych technik w badaniach i w praktyce (teledetekcja, telemetria i GIS), badania łowieckie w Polsce.

 

Studia podyplomowe Ochrona Przyrody im. S. Myczkowskiego

Charakterystyka: Kluczowymi tematami zawartymi w programie Studium są współczesne wyzwania w zakresie ochrony przyrody. Zagadnienia te są prezentowane na tle problematyki szerzej rozumianej ochrony środowiska, widzianej w aspekcie zrównoważonego rozwoju Kraju. Zakres tematyczny trafia w sedno zainteresowań sektora leśnego na najbliższy okres, umożliwiając zdobycie pełnej i najbardziej aktualnej wiedzy z zakresu teorii i praktyki ochrony przyrody, w postaci gotowej do wykorzystania w działalności zawodowej słuchaczy. Kształcenie na Studium jest prowadzone w ujęciu problemowym. Zakłada się, iż absolwenci Studium uzyskają wiedzę, która będzie przydatna dla zapobiegania i rozwiązywania sytuacji konfliktowych, występujących na styku działalności gospodarczej i oczekiwań społecznych w zakresie ochrony.

 

Studia podyplomowe Użytkowanie Lasu i Transport Leśny

Charakterystyka: Studia zostały powołane w roku 1987 i mają na celu aktualizację wiedzy oraz jej bieżące dostosowanie do dokonywanej transformacji w kraju i w Unii Europejskiej między innymi z zakresu użytkowania lasu, marketingu i transportu leśnego. Studium jest przeznaczone dla posiadających ukończone studia wyższe (magisterskie, inżynierskie lub licencjackie) pracowników zatrudnionych w leśnictwie, w urzędach administracji publicznej, w szkolnictwie, a także zainteresowanych przedsiębiorstw oraz osób prywatnych.
Więcej informacji...

 

Studia podyplomowe Siedliskoznawstwo Leśne

Charakterystyka: Wobec aktualnie zachodzących zmian w środowisku przyrodniczym, bardzo ważnymi zagadnieniami są problemy degradacji oraz przekształceń warunków siedliskowych. Tym problemom poświęcono wiele miejsca w realizowanym programie. Ponadto zapoznaje on słuchaczy z instrukcjami i zarządzeniami dotyczącymi klasyfikowania i kartowania siedlisk leśnych. Słuchaczom są prezentowane obowiązujące w gospodarce leśnej „Siedliskowe podstawy hodowli lasu” oraz „Zasady kartowania siedlisk leśnych i zbiorowisk roślinnych” uwzględniające „Klasyfikację gleb leśnych Polski” oraz zastosowanie technik komputerowych w opracowaniach siedliskowych, głównie map zgodnych ze standardem leśnej mapy numerycznej. Zakres tematyczny kształcenia zawiera poszerzoną i uzupełnioną z innych dziedzin wiedzę w stosunku do standardowych ram kwalifikacyjnych realizowanych na Wydziałach Leśnych w kraju.

Zajęcia na Studiach Podyplomowych Siedliskoznawstwa Leśnego są prowadzone przez nauczycieli akademickich z Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, jak również wykwalifikowaną kadrę naukową z Instytutu Badawczego Leśnictwa w Sękocinie Starym, a także specjalistów – praktyków leśnictwa z Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych w Warszawie, Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie oraz Biura Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Warszawie oraz Krakowie.
Więcej informacji...

Studia podyplomowe Edukacja Przyrodniczo-Leśna

Charakterystyka: Studia mają charakter ogólnopolski i przeznaczone są dla edukatorów z Lasów Państwowych, parków narodowych i parków krajobrazowych, absolwentów leśnictwa i innych kierunków przyrodniczych, oraz osób zainteresowanych edukacją przyrodniczo-leśną, posiadających wykształcenie wyższe magisterskie, inżynierskie lub licencjackie.

Program wypełniony jest przede wszystkim zajęciami praktycznymi. Wyposaży słuchaczy w umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do pracy edukatora.
Studia mają na celu przygotowanie słuchaczy do efektywnej pracy w zakresie edukacji przyrodniczo-leśnej w oparciu o najbardziej aktualną wiedzę przekazywaną przez najlepszych specjalistów w tej dziedzinie.
Więcej informacji..

 

Studia podyplomowe Inżynieryjne Zagospodarowanie Lasu

Charakterystyka: Studia Podyplomowe "Inżynieryjne zagospodarowanie lasu", organizowane przez Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie, mają na celu aktualizację i doskonalenie oraz rozszerzenie wiedzy z zakresu szeroko pojętej inżynierii, techniki i hydrologii mającej zastosowanie w leśnictwie.

Celem jest kształtowanie niezbędnej infrastruktury na terenach leśnych, zwłaszcza w rejonach górskich i podgórskich.

Decyzje o inwestycjach budowlanych, technicznych czy hydrotechnicznych powinny być poprzedzone analizami ekonomicznymi i ekspertyzami terenowymi. Powstające studia podyplomowe mają na celu przeniesienie do praktyki wiedzy teoretycznej ze wszystkich wymienionych zakresach.

Duży nacisk położony będzie na zajęcia dotyczące kwestii projektowych, decyzyjnych i inwestorskich poprzedzających inwestycje techniczne w lasach. Bardzo istotne jest też poznanie możliwych następstw i konsekwencji prowadzenia robót inżynierskich w lesie. Takie prace to duża ingerencja w środowisko, tym bardziej ważna jest znajomość obowiązujących przepisów i regulacji prawnych w zakresie bezpiecznej realizacji robót.

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK