USOS

Uniwersytecki System Obsługi Studiów to efekt współpracy największych polskich uczelni. System powstał w wyniku zapotrzebowania na kompleksowe narzędzie informatyczne służące do zarządzania sprawami studiów w szkole wyższej.
Wśród głównych zastosowań USOS znajdują się między innymi:

 • rekrutacja na studia i immatrykulacja,
 • Elektroniczne Legitymacje Studenckie (drukowanie, przedłużanie ważności itp.),
 • przygotowywanie oferty dydaktycznej (przedmioty, zajęcia, grupy, terminy, prowadzący),
 • zarządzanie tokiem studiów (programy studiów wszystkich stopni i rodzajów, zapisy na zajęcia, protokoły z ocenami, zaliczenia itd.),
 • podania studenckie,
 • prace i egzaminy dyplomowe, elektroniczna archiwizacja prac dyplomowych,
 • stypendia,
 • akademiki,
 • płatności za usługi edukacyjne,
 • wsparcie dla Procesu Bolońskiego,
 • praktyki zawodowe studentów,
 • ankiety,
 • sprawozdawczość,
 • sprawy pracownicze (zatrudnienia etatowe i nieetatowe, rozliczanie pensum itp.),
 • Biuro Karier,
 • uniwersyteckie archiwum.
Dzięki obszerności zastosowań USOS pełni rolę centralnego punktu gromadzenia informacji z całej uczelni, co znacząco usprawnia zarządzanie studiami, umożliwia ujednolicenie procedur uczelnianych oraz pozwala na efektywne wprowadzanie inicjatyw ogólnouczelnianych, takich jak wspólna dla studentów wszystkich kierunków oferta przedmiotów nieobowiązkowych, lektoratów, zajęć z wychowania fizycznego, egzaminów certyfikacyjnych, a także centralna autoryzacja studentów i pracowników w serwisach internetowych uczelni, generowanie unikatowych w skali uczelni numerów indeksów i dyplomów.
Przechowywanie danych w postaci cyfrowej istotnie redukuje liczbę generowanych tradycyjnych dokumentów, pozwala między innymi na wyeliminowanie papierowych protokołów z ocenami, kart egzaminacyjnych, podań studenckich, a nawet indeksów.

USOS to nie tylko scentralizowana baza danych obsługiwana przez pracowników administracji uczelnianej. Z systemem stowarzyszony jest szereg serwisów internetowych dla kandydatów na studia, studentów i nauczycieli akademickich. Wspierają one w sposób zdalny wiele aspektów funkcjonowania uczelni, co wiąże się ze znaczącym odciążeniem pracowników administracji.
Serwisy te umożliwiają między innymi:
 • rejestrację kandydatów na studia,
 • przeglądanie oferty dydaktycznej i planów zajęć,
 • rejestrację na zajęcia,
 • wystawianie ocen,
 • komunikację studentów i prowadzących w ramach grup zajęciowych,
 • składanie podań,
 • rezerwację sal zajęciowych,
 • gromadzenie elektronicznych wersji prac dyplomowych,
 • udostępnianie CV i przeglądanie ofert pracy.
Wraz z Uniwersyteckim Systemem Obsługi Studiów rozwijany jest szereg serwisów internetowych dedykowanych ogółowi społeczności uczelnianej, dzięki którym korzystanie z zasobów scentralizowanego systemu informatycznego możliwe jest nie tylko dla pracowników administracji.

USOSweb - internetowy odpowiednik USOS dla studentów i nauczycieli akademickich pozwalający na zdalne załatwianie spraw związanych z tokiem studiów.

APD /Archiwum Prac Dyplomowych/ - serwis pełni role katalogu i repozytorium elektronicznych wersji prac dyplomowych, inżynierskich, magisterskich i doktorskich powstających na uczelni.

UL /Uniwersyteckie Lektoraty/ - serwis umożliwiający rejestrację na zajęcia dostępne dla studentów wszystkich wydziałów.

SRS /System Rezerwacji Sal/ - serwis służący do rezerwowania sal w skali całej uczelni. Pozwala na efektywne zarządzanie wykorzystaniem wszystkich pomieszczeń dydaktycznych na danej uczelni, a także kosztami związanymi z ich wynajmem.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK