Profil Absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli uwzględniającej prawa przyrody. Absolwent potrafi planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Uzyskana wiedza i umiejętności na obu specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom zarówno otwieranie firm usługowych, jak i podejmowanie pracy w państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych oraz w jednostkach administracji Lasów Państwowych i innych firmach związanych z leśnictwem.

Osoby kończące studia w formie studiów niestacjonarnych są przygotowane do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa,  zaś osoby kończące studia II stopnia, także w szkolnictwie leśnym oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzących badania z zakresu leśnictwa. 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR