Profil Absolwenta

Absolwenci posiadają wiedzę z zakresu gospodarki leśnej i ochrony środowiska leśnego, a także dotyczącą projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej wielofunkcyjnej gospodarki leśnej czyli uwzględniającej prawa przyrody. Absolwent potrafi planować i organizować produkcję szkółkarską, zabiegi hodowlane oraz ochronę lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu oraz prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych i doskonaleniem poziomu ich technizacji. Uzyskana wiedza i umiejętności na obu specjalnościach studiów umożliwiają absolwentom zarówno otwieranie firm usługowych, jak i podejmowanie pracy w państwowych i prywatnych podmiotach gospodarczych działających na rzecz leśnictwa lub gałęzi pokrewnych oraz w jednostkach administracji Lasów Państwowych i innych firmach związanych z leśnictwem.

Osoby kończące studia w formie studiów niestacjonarnych są przygotowane do podjęcia pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu, oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, przestrzennym zagospodarowaniem kraju, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa,  zaś osoby kończące studia II stopnia, także w szkolnictwie leśnym oraz w instytutach naukowo-badawczych i ośrodkach badawczo-rozwojowych prowadzących badania z zakresu leśnictwa. 

Profil Absolwenta - program studiów I stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2019/20 

Absolwent posiada wiedzę i umiejętności inżynierskie z zakresu podstaw funkcjonowania ekosystemów leśnych i gospodarki leśnej. Potrafi prowadzić prace z zakresu projektowania, urządzania, organizowania i zarządzania gospodarstwem leśnym zgodnie z zasadami zrównoważonej, wielofunkcyjnej gospodarki leśnej, uwzględniającej prawa ekologiczne i trwałość ekosystemów leśnych. Absolwent potrafi planować i organizować zabiegi hodowlane i produkcję szkółkarską oraz działania z zakresu ochrony lasu przed zagrożeniami abiotycznymi, biotycznymi i antropogenicznymi; potrafi organizować pozyskiwanie i transport surowców leśnych zgodnie z zasadami zachowania trwałości lasu. Absolwent jest przygotowany do: sporządzania i realizacji planów gospodarczych, ochronnych i finansowych; projektowania i realizacji inżynieryjnego zagospodarowania lasu, prowadzenia nadzoru inżynierskiego nad wykonawstwem prac leśnych z wykorzystaniem współczesnych technologii i narzędzi informatycznych. Jest także przygotowany do współpracy z poziomu gospodarki leśnej z instytucjami zajmującymi się ochroną środowiska i przyrody. Uzyskana wiedza i umiejętności inżynierskie w trakcie studiów I stopnia umożliwiają absolwentom podjęcie pracy w jednostkach administracji Lasów Państwowych, w lasach komunalnych i lasach innych własności, w parkach narodowych i krajobrazowych, w biurach urządzania lasu oraz w instytucjach związanych z leśnictwem, zagospodarowaniem przestrzennym, bądź w instytucjach zajmujących się poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu leśnictwa. Absolwenci zdobywają podstawową wiedzę z zakresu otwierania firm i prowadzenia własnej działalności gospodarczej świadczącej usługi na rzecz leśnictwa.

Profil Absolwenta - program studiów II stopnia obowiązujący od roku akademickiego 2018/19

Absolwenci przygotowani są do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu pozwalającego zachować zasoby przyrodnicze. W realizacji procesu zarzadzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe i zasoby danych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska i innych instytucjach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju i za granicą.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK