Historia

Wydział posiada zespoły naukowe w pełni przygotowane do rozwiązywania złożonych problemów przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej, diagnozowania siedlisk leśnych, ochrony lasu, planowania i wykonywania czynności gospodarczych oraz przewidywania skutków ich realizacji zarówno dla samego lasu jak i środowiska geograficznego, którego są częścią.

W ostatnim pięcioleciu badania naukowe koncentrują się wokół następujących priorytetów:

 • struktura i dynamika roślinności leśnej w górskich regionach Polski południowej
 • badanie rozwoju drzewostanów naturalnych i zagospodarowanych; struktura i produkcja biomasy ekosystemów leśnych
 • modelowanie potencjalnej produkcyjności drzewostanów górskich
 • modele rozwoju i funkcjonowania lasu w różnych sposobach zagospodarowania
 • wpływ rodzaju i intensywności zabiegów trzebieżowych na wzrost górskich drzewostanów bukowych i jodłowych
 • wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji i określania bioróżnorodności biocenoz leśnych
 • obieg pierwiastków w ekosystemach leśnych
 • rekultywacja leśna
 • badania nad gatunkami patogenicznych grzybów drzew leśnych
 • badania nad procesami chorobowymi drzew leśnych i ich uwarunkowaniami, ze szczególnym uwzględnieniem terenów górskich i przemysłowych
 • badania nad bionomią i ekologią wybranych grup owadów fitofagicznych oraz ich entomofagów
 • doskonalenie znajomości klimatu i jego uwarunkowań w górskich zbiorowiskach leśnych
 • badania nad wyróżnianiem wysoko produktywnych proweniencji głównych gatunków drzew leśnych do powszechnej uprawy w warunkach górskich
 • badanie bilansu wodnego atmosfera-drzewostan-gleba w zbiorowiskach leśnych nizinnych i górskich
 • badanie parametrów technicznych i technologicznych wybranych maszyn leśnych i ich oddziaływania na środowisko
 • optymalizacja pozyskiwania drewna oraz wykorzystania leśnych baz surowcowych w trwałej i zrównoważonej gospodarce leśnej
 • wpływ antropogenicznych skażeń i ekstremalnych warunków klimatycznych na uaktywnianie się biotycznych czynników szkodotwórczych przekształceń w środowiskach leśnych
 • wpływ przekształceń środowiska leśnego w Karpatach na funkcjonowanie zwierzyny
 • gospodarka leśna w górskich regionach uzdrowiskowych.

Historia Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

W latach 1890-1923 na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Jagiellońskiego istniało Studium Rolnicze. Systematyczne badania i wykłady z zakresu nauk leśnych w ramach tego Studium rozpoczęły się w 1919 roku, kiedy to uzyskano zgodę na utworzenie Katedry Leśnictwa. Jej organizatorem, kierownikiem i zarazem autorytetem na tym polu badań był prof. Stanisław Sokołowski.

Powiększająca się liczba katedr i zakładów doprowadziła na początku XX w. do pewnych trudności w sprawnym zarządzaniu bardzo dużym wydziałem. W 1923 roku na mocy rozporządzenia Ministerstwa Wyznań Religijnych i Oświecenia Publicznego (z 18.08.1923) wyodrębniono jedenaście katedr i zakładów Studium Rolniczego z Wydziału Filozoficznego i włączono je (15.09.1923) do nowo utworzonego Wydziału Rolniczego. Pracownicy Studium (łącznie 42 osoby) przeszli na nowy wydział. Słuchaczy Studium Rolniczego, wpisanych na Wydział Filozoficzny, immatrykulowano ponownie na Wydziale Rolniczym. Członkowie dawnej Komisji Rolniczej Wydziału Filozoficznego przeszli do Rady nowego wydziału, a pierwszym dziekanem wydziału na rok akademicki 1923/24 został dotychczasowy dyrektor Studium - prof. Stefan Surzycki. Pełna nazwa nowego wydziału brzmiała Wydział Rolniczy Uniwersytetu Jagiellońskiego. Na mocy zawartych porozumień, Wydział Rolniczy zapewnił sobie pomoc katedr i zakładów Wydziału Filozoficznego, niezbędną dla realizacji nowego programu studiów.

Czytaj więcej... (.pdf)

Materiały udostępnione przez Oddział Informacji Naukowej Biblioteki Głównej UR w Krakowie:
Powstanie Wydziału Leśnego w Krakowie - zdjęcia (pdf)
Twórcy Wydziału Leśnego w Krakowie - zdjęcia (pdf)

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK