Kierunki badań
Tematyka badawcza:
 • struktura i dynamika roślinności leśnej w regionach górskich;
 • badanie rozwoju drzewostanów naturalnych i zagospodarowanych;
 • naturalne tendencje rozwojowe drzewostanów - naturalny kierunek hodowli lasu;
 • struktura i produkcja biomasy ekosystemów leśnych;
 • metody określania miąższości i przyrostu drzewostanów,
 • modelowanie potencjalnej produkcyjności drzewostanów górskich;
 • modele rozwoju i funkcjonowania lasu w różnych sposobach zagospodarowania;
 • wpływ zabiegów trzebieżowych na wzrost drzewostanów bukowych i jodłowych;
 • wykorzystanie markerów molekularnych do identyfikacji i określania różnorodności biocenoz leśnych;
 • genetyka populacyjna oraz biochemia drzew;
 • optymalizacja programów ochrony i zachowania leśnych zasobów genowych;
 • przestrzenna zmienność właściwości gleby;
 • rewitalizacja siedlisk i poprawa warunków odżywiania drzewostanów;
 • ekologiczno-hodowlane podstawy przebudowy świerczyn w Beskidach;
 • obieg pierwiastków w ekosystemach leśnych;
 • rekultywacja leśna i ochrona środowiska;
 • jakość wód powierzchniowych w zbiorowiskach leśnych nizinnych i górskich;
 • technologie geoinformacyjne: GIS, GNSS, lotniczy i naziemny skaning laserowy, cyfrowa fotogrametria lotnicza, teledetekcja satelitarna oraz bazy danych przestrzennych w monitorowaniu i zarządzaniu terenami leśnymi oraz obszarami chronionymi;
 • patogeniczne grzyby drzew leśnych;
 • procesy chorobowe drzew leśnych w obszarach górskich i przemysłowych;
 • metody identyfikacji zagrożeń w ekosystemach leśnych;
 • wpływ antropogenicznych skażeń i ekstremalnych warunków klimatycznych na uaktywnianie się biotycznych czynników szkodotwórczych i przekształceń w środowiskach leśnych;
 • bionomia i ekologia wybranych grup owadów fitofagicznych oraz ich entomofagów;
 • ekologia grzybów towarzyszących owadom kambio- i ksylofagicznym;
 • klimat i jego uwarunkowania w górskich zbiorowiskach leśnych;
 • bilans wodny atmosfera–drzewostan–gleba;
 • oddziaływanie maszyn leśnych na środowisko;
 • optymalizacja pozyskiwania drewna oraz wykorzystania leśnych baz surowcowych;
 • wpływ przekształceń środowiska leśnego w Karpatach na zwierzynę;
 • gospodarka leśna w górskich regionach uzdrowiskowych;
 • analizy procesów rynkowych na rynku drewna, szacowania wartości pieniężnej nieruchomości leśnych;
WYBRANE PROBLEMY BADAWCZE W NAUKACH LEŚNYCH:
STAN I PERSPEKTYWY Z PUNKTU WIDZENIA WYDZIAŁU LEŚNEGO UR W KRAKOWIE (2016 rok)
 • Drzewostany mieszane w zmieniających się warunkach środowiska
 • Produkcja i dyspersja nasion drzew leśnych oraz naturalne procesy odnowieniowe w lasach na tle globalnych zmian klimatycznych
 • Obce gatunki drzew w lasach: dynamika rozprzestrzeniania, wpływ na siedliska oraz na gatunki rodzime
 • System zarządzania wielofunkcyjną gospodarką leśną zintegrowany z planowaniem rozwoju społeczno-gospodarczego
 • Modele wzrostu jako narzędzia do zarządzania lasami w obliczu zmieniających się warunków siedliskowych
 • Choroby drzew leśnych w obliczu zmian klimatycznych
 • Grzyby powodujące choroby drzew i krzewów leśnych w południowej Polsce - stworzenie banku genów patogenów grzybowych drzew i krzewów leśnych
 • Wykorzystanie kultur tkankowych w biotechnologii leśnej
 • Uwarunkowania gradacyjnego występowania entomofauny kambiofagicznej świerka w lasach górskich
 • Idea tworzenia Glebowych Powierzchni Wzorcowych
 • Hydrologiczne właściwości siedlisk leśnych
 • Analiza wpływu programów zwiększenia małej retencji w lasach na jakość wód powierzchniowych i zmiany w ekosystemach leśnych
 • Monitoring rekultywacji leśnej
 • Nowe technologie i techniki uszlachetniania materiału siewnego
 • Optymalizacja technologii pozyskania drewna w warunkach zmian klimatycznych, rosnącego zapotrzebowania na drewno oraz zmian na rynku pracy w leśnictwie
 • Technologie geoinformacyjne w badaniach leśnych i środowiskowych

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK