Sprawy socjalne

STYPENDIA SOCJALNE

Szczegółowe informacje dotyczące przyznawania i wypłacania świadczeń pomocy materialnej dla studentów, w tym szczegółowe kryteria i tryb udzielania świadczeń pomocy materialnej dla studentów oraz sposób udokumentowania sytuacji materialnej studenta zawiera Regulamin przyznawania świadczeń pomocy materialnej studentom Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie.

Regulamin oraz wzory oświadczeń stanowiące załączniki do Regulaminu przyznawania pomocy materialnej są dostępne na stronie https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/

Każdy student wnioskujący o świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany zapoznać się z powyższym regulaminem.

Ranking dla studentów starających się o stypendium Rektora dla najlepszych studentów zostanie ogłoszony początkiem października.

 Zasady wyliczania dochodu studenta

Przypominamy, że tak samo jak w latach ubiegłych studenci i doktoranci  mają prawo ubiegać się o stypendia ministra za wybitne osiągnięcia.
Szczególowe informacje znajdują się na stornie MNiSW: https://www.nauka.gov.pl/szkolnictwo-wyzsze/informacja-na-temat-stypendiow-ministra-za-wybitne-osiagniecia-dla-studentow-na-rok-akademicki-2018-2019.html
na stronie UR: https://pomocmaterialna.urk.edu.pl/index/site/4240

Wnioski studentów o przyznanie stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki 2018/19 należy złożyc w dziekanacie WL w terminie do 19 września br. 

Do pobrania:

  1. Wskazówki dotyczące wypełniania wniosków o stypendium ministra
  2. Wniosek o stypendium dla studenta na rok akademicki 2018-2019 (aktywny formularz) - stypendium ministra.

POMOC MATERIALNA

Studenci Uniwersytetu Rolniczego mają możliwość składania wniosków o świadczenia pomocy materialnej, tj. stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi. Wnioski o przyznanie stypendium socjalnego, stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych, stypendium rektora dla najlepszych studentów oraz zapomogi, będą przyjmowane w wersji elektronicznej przez system USOSweb. Wypełniony wniosek należy wydrukować i wraz ze wszystkimi wymaganymi załącznikami dostarczyć do Dziekanatu.

UWAGA!

Na podstawie art. 184 ust. 4 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, student studiujący równocześnie na kilku kierunkach studiów może otrzymywać stypendium socjalne, stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych, zapomogę, stypendium rektora dla najlepszych studentów i stypendium ministra za wybitne osiągnięcia tylko na jednym, wskazanym przez studenta kierunku studiów.

Zgodnie z art. 184 ust. 5 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, studentowi który po ukończeniu jednego kierunku studiów kontynuuje naukę na drugim kierunku studiów, nie przysługują świadczenia pomocy materialnej, chyba że kontynuuje on studia po ukończeniu studiów pierwszego stopnia w celu uzyskania tytułu zawodowego magistra lub równorzędnego, jednakże nie dłużej niż przez okres trzech lat. Każdy student składając wniosek o przyznanie każdego rodzaju świadczenia pomocy materialnej jest zobowiązany złożyć oświadczenie o niepobieraniu świadczeń na innym kierunku studiów, stanowiący załącznik nr 1 do regulaminu przyznawania pomocy materialnej studentom UR.

W celu złożenia wniosku należy wykonać następujące czynności:

Krok 1 – zaloguj się do systemu USOSweb https://usosweb.ur.krakow.pl/ (dział dla studentów) a następnie wybierz z menu po lewej stronie pozycję wnioski.

Krok 2 – wypełnij deklarację programu,wybierz program (kierunek studiów), na którym chcesz otrzymywać pomoc materialną. Uwaga! O stypendium socjalne można wnioskować tylko na jednym, wybranym przez siebie kierunku studiów.

Na liście programów (kierunków studiów), na których masz status aktywnego studenta musisz zaznaczyć ten, na którym chcesz złożyć wniosek. Następnie zatwierdź i wydrukuj oświadczenie o niepobieraniu pomocy materialnej na innych kierunkach studiów.

Krok 3 – wypełnij oświadczenie o dochodach zgodnie ze zgromadzoną dokumentacją, zatwierdź i wydrukuj.

Krok 4 – wybierz rodzaj stypendium:

  • stypendium socjalne,
  • stypendium socjalne w zwiększonej wysokości z tytułu zamieszkania w domu studenckim lub obiekcie innym niż dom studencki,
  • stypendium specjalne dla niepełnosprawnych,
  • zapomoga,

wpisz niezbędne dane (w przypadku stypendium socjalnego zwiększonego zaznaczyć taką opcję), zatwierdź i wydrukuj.

Krok 5 – złóż wniosek oraz wymagane dokumenty w dziekanacie w terminie wskazanym w regulaminie.

Kompletne wnioski rozpatrywane są przez Wydziałową Komisję Stypendialną, która organizuje spotkania raz w miesiącu przez okres trwania roku akademickiego.
Wniosek niekompletny oraz nie pozwalający na ustalenie sytuacji materialnej nie może być rozpatrzony pozytywnie.
Świadczenia mogą zostać przyznane wyłącznie po uzupełnieniu wniosku.

STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM SOCJALNE MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU WYDZIAŁU LEŚNEGO WYDRUKOWANY, WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK Z SYSTEMU USOS WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ, TJ:

1. Wydrukowane z systemu USOS oraz podpisane oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

2. Oświadczenie o nieukończeniu innego kierunku studiów.

3. Wydrukowane z systemu USOS oświadczenie o dochodach, poświadczone wymaganymi dokumentami:

4. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o dochodach dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

5. Zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o prowadzeniu/ nie prowadzeniu działalności gospodarczej.

6. Oświadczenie pełnoletnich członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne (jeśli jest prowadzona działalność gospodarcza).

7. Oświadczenie wszystkich pełnoletnich członków rodziny o dochodzie niepodlegającym opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób fizycznych.

8. Zaświadczenie z ZUS/KRUS lub oświadczenie członków rodziny o wysokości zapłaconej składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich pełnoletnich członków rodziny.

9. Zaświadczenie z Zakładu Pracy o okresie (podana liczba miesięcy) zatrudnienia.

10. Zaświadczenie o wysokości dochodów członka rodziny studenta lub studenta w przypadku, jeśli osiągał on dochody poza Granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

11. Zaświadczenie z Urzędu Miasta/Gminy lub oświadczenie o posiadaniu/ nie posiadaniu gruntów z podaniem wielkości gospodarstwa rolnego wyrażonej w hektarach fizycznych i przeliczeniowych dla wszystkich członków rodziny.

12. Umowa dzierżawy w przypadku oddania części lub całości znajdującego się w posiadaniu rodziny gospodarstwa rolnego.

13. Skrócony odpis aktu urodzenia lub zaświadczenie ze szkoły dla rodzeństwa, które jest niepełnoletnie.

14. Zaświadczenie o uczęszczaniu rodzeństwa do szkoły wyższej lub uczelni, w przypadku gdy ukończyło 18 lat.

15. Aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w przypadku, gdy w rodzinie wychowuje się dziecko niepełnosprawne.

16. Odpis zupełny aktu urodzenia dziecka w przypadku, gdy ojciec jest nieznany.

17. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację.

18. Dokumenty potwierdzające wysokość otrzymywanych alimentów.

19. Kopię odpisu wyroku oddalającego powództwo o ustalenie świadczenia alimentacyjnego.

20. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego stwierdzający przysposobienie lub informację sądu o toczącym się postępowaniu w sprawie przysposobienia dziecka, w przypadku osoby faktycznie opiekującej się dzieckiem, która wystąpiła o przysposobienie tego dziecka.

21. Orzeczenie sądu zobowiązujące jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka.

22. W przypadku zaginięcia członka rodziny studenta - zaświadczenie Policji o przyjęciu zgłoszenia o zaginięciu, a w przypadku cudzoziemców - zaświadczenie właściwe instytucji.

23. W przypadku urlopu wychowawczego studenta lub członka jego rodziny - zaświadczenie pracodawcy o terminie i okresie, na jaki został on udzielony lub oświadczenie osoby korzystającej z urlopu wychowawczego.

24. Kopię skróconego odpisu aktu zgonu w przypadku, gdy któryś z rodziców nie żyje.

25. Oświadczenie o wynajmowaniu kwatery prywatnej wraz z wymaganymi dokumentami lub oświadczenie o zakwaterowaniu w domu studenckim wraz z dodatkowym oświadczeniem w razie wygaśnięcia umowy najmu lub wykwaterowania z domu studenckiego.

W przypadku dokumentowania oświadczeniem, osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do umieszczenia w treści oświadczenia klauzuli:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O

STYPENDIUM SPECJALNE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU WYDZIAŁU LEŚNEGO WYDRUKOWANY, WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK Z SYSTEMU USOS WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ, TJ:

1. Wydrukowane z systemu USOS oraz podpisane oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

2. Oświadczenie o nieukończeniu innego kierunku studiów.

3. Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności potwierdzone przez właściwy organ.

W przypadku gdy orzeczenie o niepełnosprawności wygasa w trakcie trwania roku akademickiego, student zobowiązany jest złożyć nowy wniosek z ww. dokumentami oraz nowym orzeczeniem.

W przypadku dokumentowania oświadczeniem, osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do umieszczenia w treści oświadczenia klauzuli:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O ZAPOMOGĘ MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU WYDZIAŁU LEŚNEGO WYDRUKOWANY, WYPEŁNIONY I PODPISANY WNIOSEK Z SYSTEMU USOS WRAZ Z PEŁNĄ DOKUMENTACJĄ, TJ:

1. Wydrukowane z systemu USOS oraz podpisane oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

2. Oświadczenie o nieukończeniu innego kierunku studiów.

3. Dokumenty poświadczające zdarzenie losowe, które spowodowało przejściowo trudną sytuację materialną.

W przypadku dokumentowania oświadczeniem, osoba składająca oświadczenie zobowiązana jest do umieszczenia w treści oświadczenia klauzuli:

"Oświadczam, że jestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia".

STUDENCI, KTÓRZY BĘDĄ UBIEGAĆ SIĘ O STYPENDIUM REKTORA MUSZĄ DOSTARCZYĆ DO DZIEKANATU WYDZIAŁU LEŚNEGO ROKU:

1. Wypełniony oraz wydrukowany i podpisany z systemu USOS wniosek o przyznanie stypendium Rektora dla najlepszych studentów.

2. Wydrukowane z systemu USOS oraz podpisane oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na więcej niż jednym kierunku.

3. Oświadczenie o nieukończeniu innego kierunku studiów.

4. Kserokopie dokumentów potwierdzające osiągnięcia naukowe.

Stypendium Rektora może otrzymać student, który zaliczył w terminie dany rok studiów (tj. uzyskał wpis na semestr zimowy – w terminie do 1 października, na semestr letni – w terminie do 1 marca) a ponadto osiągnął średnią arytmetyczną ocen co najmniej 4,0 lub posiada osiągnięcia naukowe, artystyczne lub wysokie wyniki sportowe we współzawodnictwie międzynarodowym lub krajowym i został zakwalifikowany do grona 10% najlepszych studentów na danym kierunku.

Stypendium rektora dla najlepszych studentów może otrzymać student, który:

został przyjęty na pierwszy rok studiów pierwszego stopnia lub na pierwszy rok jednolitych studiów magisterskich w roku złożenia egzaminu maturalnego, który jest laureatem olimpiady międzynarodowej albo laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej o zasięgu ogólnopolskim, o którym mowa w przepisach o systemie oświaty, jeżeli profil olimpiady jest zgodny z obszarem wiedzy, do którego jest przyporządkowany kierunek studiów.

Stypendium Rektora dla najlepszych studentów, przyznawane jest na wniosek studenta.

Student, który nie złoży wniosku nie będzie brany pod uwagę przy przyznawaniu stypendium.

STUDENCI CUDZOZIEMCY przyjęci na studia na takich samych zasadach, jak studenci posiadający obywatelstwo polskie oprócz dokumentów wymienionych powyżej, składają dodatkowo:

1. Kartę pobytu, w przypadku cudzoziemca przebywającego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na podstawie zezwolenia na osiedlenie się.

2. Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego Wspólnot Europejskich.

3. Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony udzielone w związku z okolicznością lub w związku z uzyskaniem w Rzeczypospolitej Polskiej statusu uchodźcy lub ochrony uzupełniającej.

4. Kartę Polaka.

Wszelkich informacji dotyczących spraw socjalno – bytowych studentów udziela Dziekanat Wydziału Leśnego pod numerem telefonu 012 662 50 05.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR