Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia

 

Wewnętrzny System Zapewniania Jakości Kształcenia
na
Wydziale Leśnym
Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Podstawa prawna:

 

Schemat organizacyjny

Wydziałowy System Zapewnienia i Oceny Jakości Kształcenia został powołany Uchwałą Rady Wydziału nr 135/2013 z dnia 25 września 2013 roku. Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem wewnętrznego systemu jakości kształcenia na Wydziale Leśnym sprawuje Komisja ds. Dydaktycznych i Studenckich.

 

 

Przewodniczący poszczególnych Zespołów są jednocześnie członkami Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich. Z zespołami współpracuje Pełnomocnik ds. Praktyk Studenckich oraz Rada Społeczno-Konsultacyjna. Rada Wydziału przynajmniej raz w roku akademickim poświęca jedno ze swoich posiedzeń zagadnieniom związanym z procesem dydaktycznym, w tym doskonaleniem jakości kształcenia, zapoznając się z oceną efektów kształcenia przedstawianą przez Dziekana oraz sprawozdaniami Właściwych Komisji Wydziałowych.

Istotnym elementem w ocenie określania i weryfikacji zakładanych efektów kształcenia jest:
1/ udział studentów w pracach na rzecz zapewniania jakości kształcenia polegający m.in. na uczestnictwie w pracach Komisji ds. Dydaktycznych i Studenckich, Zespołach ds. Jakości Kształcenia oraz Radzie Wydziału,
2/ udział przedstawicieli otoczenia społecznego i gospodarczego w określaniu oraz realizacji efektów kształcenia poprzez włączanie ich w prace nad modyfikacją programów kształcenia poszczególnych kierunków oraz Rady Społeczno - Konsultacyjnej powołanej przy Wydziale i współpracę w zakresie odbywania praktyk studenckich.

Skład Zespołów ds. Jakości Kształcenia w kadencji 2016-2020

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR