System Zapewniania Jakości Kształcenia na Wydziale Leśnym

W Uniwersytecie Rolniczym Uczelniany System Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) jest scentralizowany i funkcjonuje w oparciu Zarządzenie Rektora UR Nr 13/2020 (zał. 1, zał. 2) z dnia 10 lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i struktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) oraz Statut Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjęty przez Senat UR w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 59/2019.

Nadzór nad wdrożeniem i doskonaleniem Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia na Wydziale Leśnym sprawuje Dziekan. Osobą, która na Wydziale Leśnym UR w Krakowie organizuje funkcjonowanie WSZJK jest Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia. Dla potrzeb podejmowania działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia Rektor na wniosek Dziekana powołuje Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia (DKJK), Pełnomocnik kieruje pracą Komisji (DKJK), której zadaniem jest wdrażanie i ocena efektów implementacji określonych metod i procedur realizacji Systemu, ale również inicjowanie działań doskonalących w celu ciągłego podnoszenia skuteczności Systemu. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia, w grudniu każdego roku, przedkłada Dziekanowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia roczny raport samooceny z jakości kształcenia na właściwych kierunkach studiów.

Od dnia  1 października 2019 r. funkcję Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia pełni p. prof. dr hab. inż. Ewa Błońska.

Od dnia 1 października 2019 r. w skład Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą :

prof. dr hab. inż. Ewa Błońska – Przewodnicząca

 1. dr hab. inż. Maciej Pach, prof. URK – Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich (z głosem doradczym)
 2. dr hab. inż. Jerzy Skrzyszewski, prof. URK
 3. dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. URK
 4. dr hab. inż. Bartłomiej Bednarz
 5. dr inż. Jacek Banach
 6. dr inż. Magdalena Frączek
 7. dr inż. Radosław Wąsik
 8. dr inż. Małgorzata Bujoczek
 9. dr inż. Magdalena Kacprzyk
 10. dr inż. Anna Kożuch
 11. dr inż. Wojciech Ochał
 12. Piotr Borczyński - przedstawiciel studentów

 Regulamin Prac Komisji

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK