Projekty realizowane w latach 2017-2021

 
 dr inż. Jakub Goczał Ewolucja potencjalu dyspersyjnego korników. 2021 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż Ewa Błońska Drewno martwych drzew jako mikrobiologiczne miejsca aktywne (hotspots) w górskich glebach leśnych. 2021 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski Wpływ metod rekultywacji terenów zdegradowanych i scenariuszy odnowienia pokrywy roślinnej na różnorodność funkcjonalną, sekwestrację węgla i retencję wody w nowych ekosystemach. 2021 Budżet- NCN
dr hab. inż. Krzysztof Słowiński, prof. URK Mikrofalowe urządzenie do niszczenia roślin inwazyjnych. 2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  LandTax-system oceny produkcyjności siedlisk 2021 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
dr hab. inż. Grzegorz Szewczyk, prof. URK Stan zachowania oraz analizy stabilności drzew w rejonie przebudowy wałów przeciwpowodziowych rzeki Wisły w Krakowie. 2021 AECOM Polska sp. z o.o.
dr inż. Tomasz Wanic  Wykonanie analiz fizykochemicznych właściwości gleby. 2021 Krameko Sp. z o. o.
dr hab. inż. Jarosław Lasota, prof. URK Monitoring właściwości gleb szkółki leśnej w Rzeczycy Małej w 2021 2021 PGL Lasy Państwowe
dr hab. inż. Jaroslaw Lasota Monitoring właściwości gleb szkółki leśnej w Rzeczycy Małej w 2020 2021 Budżet- NCN
dr hab. inż. Bartnik Czesław Określenie składu gatunkowego grzybów biorących udział w zamieraniu aparatu asymilacyjnego kosodrzewiny na terenie Tatr Zachodnich oraz zbadanie ich wpływu na wybrane parametry pędów i zamieranie tego gatunku. 2020 Tatrzański Park Narodowy
dr hab. inż. Bartnik Czesław Określenie zaleceń dla zachowania żywotności drzew, rosnących w sąsiedztwie wykopów i ścian projektowanych budynków. 2020 Budimex Nieruchomości Sp. z o. o.
prof. dr hab. inż. Piotr Gruba  TreesBEEs - Drzewa jako biogeomorfologiczny czynnik przemiany ekosystemów - wietrzenie biologiczne, inicjalny rozwój gleb i formowanie rzeźby stoku pod wpływem korzeni drzew, bakterii ryzosferycznych i grzybów mikoryzowych 2020 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż.Małek Stanisław Opracowanie innowacyjnej technologii produkcji substratu i nawozów z krajowych surowców do produkcji sadzonek drzew leśnych 2020 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
dr  Remigiusz Pielech  Struktura genetyczna populacji roślin lasów łęgowych w górskich zlewniach 2020 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Rozbudowa metody inwentaryzacji urządzeniowej stanu lasu w wykorzystaniem efektów projektu REMBIOFOR 2020 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
dr inż. Tomasz Wanic  Wykonanie analiz fizykochemicznych właściwości gleby. 2020 Krameko Sp. z o. o.
dr hab. inż. Jan Banaś, prof. URK Ocena zapotrzebowania na turystyczne i rekreacyjne funkcje lasu na przykładzie RDLP Radom. 2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
dr hab. inż. Michał Ciach, prof. URK Wpływ drzew owocowych na bioróżnorodność i funkcjonowanie lasu strefy umiarkowanej 2019 Budżet- NCN
dr hab. inż. Anna Gazda, prof. URK Integracja i mobilizacja danych o różnorodności biotycznej Eukaryota w zasobach polskich instytucji naukowych 2019 •  inna (Centrum Projektów Polska Cyfrowa)
dr inż. Jakub Goczał  Wewnątrz- i międzygatunkowa zmienność morfometryczna w wybranych grupach chrząszczy związanych z ekosystemami leśnymi 2019 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż. Piotr Gruba  Zależności pomiędzy glebową siecią troficzną a aktywnością ß-Glukozydazy i ich reakcja na ocieplenie i suszę: badania porównawcze gleb zróżnicowanych drzewostanów świerkowych w Polsce i Chinach 2019 Budżet- NCN
dr inż. Marta Kempf  Zróżnicowanie taksonomiczne i genetyczne populacji modrzewia na wybranych stanowiskach w Karpatach-rezerwat "Modrzewie" w Gorcach 2019 •  budżet - NCN
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek  Utrwalenie pobranych próbek glebowych i wykonanie analiz laboratoryjnych zawartości węgla w glebie i gęstości objętościowej próbek glebowych w ramach umowy: Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparcie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. „Leśne Gospodarstwa Węglowe” 2019 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
dr hab. inż. Paweł Netzel, prof. URK Regionalizacja globalnego klimatu z wykorzystaniem segmentacji 2019 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski  SMART STRATEGIES FOR THE TRANSITION IN COAL INTENSIVE REGIONS-TRACER 2019 •  środki Komisji Europejskiej      •  środki UE
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Innowacyjne strategie zarządzania lasami dla zrównoważonej bioekonomii w dobie zmieniających się warunków klimatycznych i osłabienia stabilności drzewostanów (I-MAESTRO) 2019 •  budżet - NCN
dr hab. inż. Marta Szostak , prof. URK Teledetekcyjne monitorowanie zbiorowisk roślinnych o charakterze leśnym w aspekcie przemian pokrycia terenu w obszarach porolnych i poprzemysłowych 2019 Budżet- NCN
prof. dr hab. inż. Jerzy Szwagrzyk  Wpływ rozległych intensywnych zaburzeń na relacje między roślinożercami a naturalnym odnowieniem lasu 2019 Budżet- NCN
dr hab. inż. Paweł Tylek, prof. URK Wykonanie usługi badawczej pod nazwą "Mobilny automat do leśnych prac odnowieniowych oraz zalesiania terenów porolnych i rekultywowanych (RoboFoR). 2019 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK Bezpieczny Park 2019 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR)
dr inż. Bartłomie Woś j Dynamika i stabilizacja wykształcającej się SOM (glebowej materii organicznej) na terenach zdegradowanych w różnych scenariuszach sukcesji pierwotnej i wtórnej oraz oddziaływania gatunków drzew 2019 Budżet- NCN
dr hab. inż. Jarosław Lasota, prof. URK Monitoring właściwości gleb szkółki leśnej w Rzeczycy Małej w roku 2019  2019  PGL Lasy Państwowe 
prof. dr. hab. inż Ewa Błońska Soil carbon-cycling enzyme activity and organic matter stabilization at the boundary between trees and crops 2018 Stapledon Memorial Trust UK 
prof. dr hab. inż. Ewa Błońska  Monitoring zmian właściwości gleb szkółki leśnej w Rzeczycy Małej oraz ustalenie potrzeb nawożeniowych. 2018 PGL Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Polanów
prof. dr hab. inż. Piotr Gruba  Wpływ zanieczyszczenia metalami ciężkimi na stabilizację i akumulację materii organicznej w kwaśnych glebach leśnych na tle zróżnicowanego podłoża geologicznego i składu gatunkowego drzewostanów 2018 •  budżet - NCN
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" 2018 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Aktualna i potencjalna produktywność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
prof. dr hab. inż. Ewa Błońska  Biochemiczne właściwości gleb i stabilizacja glebowej materii organicznej w relacji do martwego drewna różnych gatunków drzew 2017 •  budżet - NCN
dr inż.  Jakub Goczał Wpływ dysjunkcji zasięgu świerka pospolitego na zmienność morfologiczną i genetyczną jego szkodników wtórnych 2017 •  budżet - NCN
prof. dr hab. inż. Piotr Gruba  Ekspertyza glebowo - nawożeniowa dla szkółki leśnej w Leśnictwie Blizne Nadleśnictwo Brzozów 2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Brzozów
prof. dr hab. inż. Piotr Gruba  Przestrzenna dystrybucja zanieczyszczeń pyłowych w glebach stref podkoronowych wybranych gatunków iglastych i liściastych - badania w oparciu o zintegrowane metody magnetyczne i geochemiczne. 2017 •  budżet - NCN
dr inż. Marta Kempf  Identyfikacja genetyczna taksonów modrzewia obcych dla flory Tatrzańskiego Parku Narodowego. 2017 Tatrzański Park Narodowy
prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski  Mykobiota liści Fraxinus excelsior, jej taksonomia i potencjał biokontrolny względem inwazyjnego grzyba Hypenoscyphus fraxineus, sprawcy zamierania jesionu 2017 •  budżet - NCN
dr hab. inż. Wojciech Kraj, prof. URK Opracowanie i wdrożenie innowacyjnej wielofunkcyjnej platformy nadrzewnej z bezinwazyjnym systemem mocowania. 2017 CK System Agnieszka Fiuk
dr hab. inż. Jarosław Lasota, prof. URK Monitoring szkółki leśnej w Rzeczycy Małej – kontrola biochemicznych i fizykochemicznych właściwości gleb 2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe w Polanowie
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek  Analiza i ocena efektu hodowlanego wdrożenia zmodyfikowanego programu nawadniania i nawożenia sadzonek kontenerowych w szkółce w Nędzy na wybranych sadzonkach. 2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Rudy Raciborskie
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek  Opracowanie podstaw naukowych i rozwiązań metodycznych stanowiących wsparie dla Pilotażowego Projektu Rozwojowego pn. "Leśne Gospodarstwa Węglowe" 2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek  Optymalizacja produkcji sadzonek z zakrytym systemem korzeniowym w wybranych szkółkach kontenerowych. 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
prof. dr hab. inż. Stanisław Małek  Prawne uwarunkowania wykonywania ujęć wody w terenach leśnych zarządzanych przez nadleśnictwa RDLP w Krakowie 2017 Skarb Państwa - Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Krakowie
dr inż. Olga Orman  Różnice w architekturze podrostków cienioznośnych gatunków drzew wzdłuż gradientu świetlnego, siedliskowego i wysokościowego w odniesieniu do ich tempa wzrostu i śmiertelności 2017 •  budżet - NCN
dr hab. inż. Marek Pająk, prof. URK Świadczenie usług badawczych w zakresie monitoringu ekosystemów leśnych w otoczeniu PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.- Oddział Kopalnia Węgla Brunatnego Bełchatów. 2017 PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna S.A.
dr inż. Wojciech Różański  Inwentaryzacja wybranych elementów środowiska przyrodniczego Doliny Goryczkowej pod Zakosy w Tatrach. 2017 Geomind Robert Wańczyk
prof. dr hab. inż. Jarosław Socha  Repozytorium dendrometryczne, modelowanie grubośi kory drewna dłużycowego oraz wzory do obliczania miąższości drewna kłodowanego i średniowymiarowego (Kora) 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
prof. dr hab. inż. Janusz Sowa  Cybernetyczne zasady prowadzenia cięć trzebieżowych w drzewostanach sosnowych wprowadzonych na tereny popożarowe. 2017 Dyrekcja Generalna Lasów Państwowych
prof. dr hab. inż.  Janusz Sowa Zasady kolekcjonowania zabsorbowanego węgla w drewnie gorszej jakości pochodzącego z posuszowych drzewostanów świerkowych i sosnowych. 2017 Państwowe Dospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Dyrekcja Generalna Lasów Państwowoych
dr inż. Rafał Starzak  Zbadanie retencji wodnej drzewostanów górskich i podgórskich wytypowanych jako wzorcowe dla LKP Lasy Beskidu Sądeckiego oraz przyległych lasów podgórskich, w kontekście możliwości jej modulowania przez czynności gospodarcze. 2017 Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
dr inż. Tomasz Wanic  Waloryzacja gleb w obszarze słabo przyrastających drzewostanów sosnowych na terenie Nadleśnictwa Warcino wraz z wykonaniem mapy zagrożeń z tytułu skażeń gleby. 2017 Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe, Nadleśnictwo Warcino
dr hab. inż. Piotr Wężyk, prof. URK Wykorzystanie danych LiDAR do określenia znaczenia struktury przestrzennej drzewostanów sosnowych w zachowaniu borów chrobotkowych na terenie Parku Narodowego "Bory Tucholskie" 2017 Park Narodowy Bory Tucholskie

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK