Studia II stopnia

Program studiów magisterskich obejmuje po 950 godzin zajęć na wszystkich czterech modułach. Każdy moduł obejmuje 39 punktów ECTS, rozłożonych na 2 semestry. Ok. 70 % stanowią przedmioty do wyboru (w tym przedmioty humanizujące). W trakcie rekrutacji kandydat dokonuje wyboru jednego spośród czterech oferowanych modułów:

W trakcie rekrutacji na studia niestacjonarne II stopnia kandydat dokonuje wyboru jednego spośród dwóch oferowanych modułów:

W pierwszym semestrze realizowane są treści wspólne. Moduły obejmują swoim zakresem współczesne wymagania stawiane przez rynek pracy wykształconej kadrze wyższej w leśnictwie.  Przedmioty kierunkowe nastawione są na poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów.

Absolwenci przygotowani są do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu pozwalającego zachować zasoby przyrodnicze. W realizacji procesu zarzadzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe i zasoby danych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska i innych instytucjach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju i za granicą.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK