Studia II stopnia

Program studiów magisterskich obejmuje po 950 godzin zajęć na wszystkich czterech specjalnościach. Łącznie specjalizacja to 90 punktów ECTS, rozłożonych równomiernie po 30 punktów na semestr. Ok. 70 % stanowią przedmioty do wyboru (w tym przedmioty humanizujące). W trakcie rekrutacji kandydat dokonuje wyboru jednej spośród czterech oferowanych specjalności:

W pierwszym semestrze realizowane są treści wspólne. Specjalności obejmują swoim zakresem współczesne wymagania stawiane przez rynek pracy wykształconej kadrze wyższej w leśnictwie.  Przedmioty kierunkowe nastawione są na poszerzenie wiedzy oraz rozwinięcie umiejętności nabytych przez inżynierów, którzy ukończyli studia na kierunku leśnictwo lub pokrewnym (ogrodnictwo, ochrona środowiska, technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym).*

Absolwenci przygotowani są do planowania, analizy, prognozowania i zarządzania gospodarką leśną oraz gałęziami pokrewnymi związanymi z ochroną przyrody i ochroną środowiska, a także prowadzenia działalności gospodarczej. Dzięki umiejętności prowadzenia badań naukowych absolwent potrafi rozwiązywać problemy związane ze złożonymi procesami ekologicznymi i gospodarczymi zachodzącymi w leśnictwie. Ma poszerzoną wiedzę i umiejętności z zakresu hodowli lasu, ochrony ekosystemów leśnych i ich bioróżnorodności oraz użytkowania lasu pozwalającego zachować zasoby przyrodnicze. W realizacji procesu zarzadzania ekosystemami leśnymi potrafi wykorzystywać innowacyjne technologie branżowe i zasoby danych. Absolwent będzie przygotowany do pracy na różnych szczeblach zarządzania w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w Parkach Narodowych, Regionalnych Dyrekcjach Ochrony Środowiska i innych instytucjach pokrewnych. Po ukończeniu studiów II stopnia absolwent jest także przygotowany do podjęcia nauki w Szkole Doktorskiej mającej na celu dalszy rozwój naukowy oraz przygotowanie do pracy na uczelniach wyższych, w instytutach badawczych lub firmach innowacyjno-wdrożeniowych w kraju i za granicą.

*- warunkiem kontynuacji studiów na II stopniu jest uzupełnienie treści programowych z 1-5 przedmiotów wskazanych przez Prodziekana a realizowanych na studiach I stopnia (tj. Botanika leśna, Hodowla lasu, Urządzanie lasu, Ochrona lasu, Pozyskiwanie drewna).

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR