Studia doktoranckie

Uniwersytetu Rolniczego zostały powołane decyzją Senatu akademickiego z dn. 28 grudnia 1995 roku. Studia doktoranckie mają charakter stacjonarny i niestacjonarny i trwają 4 lata. Umożliwiają uzyskanie stopnia naukowego doktora na wszystkich Wydziałach Uczelni, w tym na Wydziale Leśnym doktora nauk leśnych w zakresie leśnictwa. O przyjęcia na studia mogą ubiegać się osoby z tytułem magistra, magistra inżyniera lub lekarza weterynarii będące absolwentami Uczelni rolniczych oraz kierunków przyrodniczych innych Uczelni. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji i kierunków znajdują się na stronie głownej studium doktoranckiego UR.

Propozycje tematyki prac doktorskich do realizacji na Wydziale Leśnym w ramach Studiów doktoranckich Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Jednostka (Instytut/Zakład)

Opiekun naukowy
(tytuł/stopień, imię i nazwisko, strona www)

Proponowana tematyka prac doktorskich

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi

Zakład Biometrii i Produkcyjności Lasu

Dr hab. inż. Jarosław Socha, prof. UR

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/419

 1. Teledetekcyjne określanie produkcyjności siedlisk leśnych
 2. Aktualna i potencjalna produkcyjność siedlisk leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
 3. Modelowanie wpływu czynników biotycznych i abiotycznych na wzrost i produkcyjność drzewostanów
 4. Budowa modeli wzrostu głównych gatunków lasotwórczych Polski
 5. Prognoza wpływu zmian warunków siedliskowych na produkcyjność ekosystemów leśnych Polski dla głównych gatunków lasotwórczych
 6. Biomasa i jej produkcja w ekosystemach leśnych
 7. Węgiel w ekosystemach leśnych i jego sekwestracja
 8. Zastosowanie teledetekcji w inwentaryzacji zasobów leśnych

Instytut Zarządzania Zasobami Leśnymi,
Zakład Urządzania Lasu, Geomatyki i Ekonomiki Leśnictwa

Dr hab inż. Piotr Wężyk

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/434

 1. Monitorowanie trwałości zasobów leśnych w oparciu o analizy serii codziennych zobrazowań z poziomu nanosatelitów.
 2. Modelowanie biomasy pozrębowej przeznaczonej na cele energetyczne z wykorzystaniem chmur punktów 3D ALS LiDAR.
 3. Obrazy teledetekcyjne SENTINEL-2 (ESA) w monitorowaniu zasobów leśnych świata / Polski.
 4. Określenie kondycji zdrowotnej drzew i drzewostanów na podstawie danych wielo- i hiperspektralnych pozyskiwanych z platform UAV (BSP).
 5. Wykorzystanie technologii lotniczego skanowania laserowego (ALS) oraz fotogrametrii cyfrowej (stereo-matching) w procesie inwentaryzacji i monitoringu zasobów leśnych.
 6. Opracowanie metody automatycznego wyznaczenia górnej granicy lasu w oparciu o analizy chmur punktów ALS oraz VHRS.
 7. Opracowanie automatycznego procesu aktualizacji baz danych LMN oraz ortofotomapy lotniczej metodami GEOBIA z użyciem geodanych teledetekcyjnych i GIS.
 8. Opracowanie kombinowanej metody określania biomasy drzewostanów przy wykorzystaniu technologii LiDAR (ALS, TLS, MLS), zobrazowań radarowych, optycznych, wielo i hiperspektralnych.
 9. Wykorzystanie autonomicznych robotów w pracach związanych z inwentaryzacją i monitorowaniem drzew i drzewostanów.
 10. Modelowanie 3D drzew i drzewostanów na podstawie przetwarzania chmur punktów TLS oraz z dopasowania zdjęć.
 11. Aplikacyjność zobrazowań satelitarnych oraz danych 3D dla potrzeb audytów krajobrazowych.
 12. Przemiany krajobrazów Polski w aspekcie zmieniającej się lesistości w tym procesów wtórnej sukcesji leśnej na gruntach porolnych i rozpadu drzewostanów.
 13. Modelowanie jakości życia w mieście z uwzględnieniem dynamiki przemian 3D zieleni miejskiej

Instytut Ochrony Ekosystemów Leśnych ZOLEiKL

hab. inż. Grzegorz Durło

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/372

 1. Wpływ prognozowanych warunków klimatycznych na stabilność ekosystemów leśnych w Karpatach Zachodnich
 2. Evaluate forest land area change impact on flow regime in mountains watershed based on SWAT model (tylko w języku angielskim)
 3. Assessing climate change impact on hydrological components of a small forest watershed using SWAT model (tylko w języku angielskim)
 4. Ocena przestrzennego zróżnicowania wskaźników wegetacyjnych w lasach południowej Polski na podstawie obrazów multispektralnych z pokładu drona.
 5. Intercepcja opadów atmosferycznych w drzewostanach górskich różnych klas wieku

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Dr hab. inż. Anna Gazda

http://www.cyfronet.krakow.pl/~rlgazda/

 1. Wpływ gatunków rodzimych drzew na dynamikę populacji drzew obcego pochodzenia w lasach.
 2. Wpływ wybranych warunków klimatycznych na proces spontanicznego rozprzestrzeniania drzew obcego pochodzenia w lasach.
 3. Wpływ drzew obcego pochodzenia na różnorodność biotyczną polskich lasów.
 4. Wpływ sposobów rozprzestrzeniania diaspor na dynamikę populacji drzew w lasach.
 5. Wpływ trwałości małych kompleksów leśnych (istniejących od ponad 200 lat) na populacje roślin runa.
 6. Wpływ izolacji małych kompleksów leśnych na różnorodność biotyczną.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Ekologii Lasu i Rekultywacji

Prof. dr hab. inż. Marcin Pietrzykowski

https://scholar.google.pl/citations?user=Bbo158UAAAAJ&hl=pl

Forest ecology, Restoration ecology and Reclamation to forest

 • Biogeochemia pierwiastków i relacje glebowo-roślinne w nowopowstających ekosystemach leśnych na terenach rekultywowanych lub na terenach wielkoobszarowych zaburzeń, na których odtwarzany jest ekosystem leśny w procesie restytucji.
 • rola olsz w biogeochemicznym przekształcaniu substratów technogenicznych
 • właściwości glebowej materii organicznej i dynamika sekwestracji węgla w ekosystemach leśnych powstających w procesie restytucji i rekultywacji.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu

Zakład Bioróżnorodności Leśnej

Dr hab. inż. Michał Ciach

https://scholar.google.pl/citations?user=Pcu-0qMAAAAJ&hl=pl&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Michat_Ciach

 1. Animal ecology and conservation [Ekologia zwierząt i ochrona przyrody]
 2. Biodiversity – patterns and processes [bioróżnorodność - stan i procesy]
 3. Wildlife management [zarządzanie i ochrona populacji zwierząt]
 4. Human impact on environment [wpływ człowieka na środowisko przyrodnicze]
 5. Species distribution and spatial ecology [rozmieszczenie gatunków i relacje przestrzenne]
 6. Movement ecology – stopover, habitat, competition, foraging, energy reserves [ekologia migracji – stopover, siedliska, konkurencja, żerowanie, rezerwy energetyczne]
 7. Food resources and foraging [zasoby pokarmowe i ekologia żerowania]
 8. Predator-prey relationship [relacje drapieżnik-ofiara]
 9. Inter- and intra-specific relationship [interakcje między- i wewnątrzgatunkowe]
 10. Habitat use and habitat selection [wybór i użytkowanie siedlisk]
 11. Urbanization [urbanizacja]
 12. Landscape ecology [ekologia krajobrazu]

Instytut Użytkowania Lasu i Techniki Leśnej

Zakład Mechanizacji Prac Leśnych

Dr hab. inż. Mariusz Kormanek

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/385

 1. Modelowanie parametrów trakcyjnych pojazdów poruszających się w lesie, w oparciu o wyznaczone parametry trakcyjne wybranych gleb leśnych.
 2. Analiza uszkodzeń podłoży leśnych powstałych na skutek stosowania różnych metod pozyskania.
 3. Charakterystyka wybranych właściwości fizyczno – mechanicznych gleb wybranych siedlisk leśnych.
 4. Wpływ zagęszczenia substratu szkółkarskiego w celach kontenerów szkółkarskich na parametry wzrostowe wybranych gatunków sadzonek.
 5. Określenie metodą bezinwazyjną parametrów systemów korzeniowych sadzonek rosnących na uprawie, a wyhodowanych w różnych systemach produkcji.
 6. Optymalizacja produkcji substratów szkółkarskich ze względu na ich właściwości fizyczno – mechaniczne i fizyko - chemiczne.
 7. Optymalizacja aplikacji nawozów w szkółkach kontenerowych i gruntowych.
 8. Właściwości fizyczno - mechaniczne nowo opracowanych substratów szkółkarskich.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,

Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu

Dr hab. inż. Maciej Pach

http://wl.urk.edu.pl/pracownicy.html/694

https://scholar.google.pl/citations?hl=pl&user=1bwtc2oAAAAJ

http://orcid.org/0000-0002-9833-867X

http://www.researcherid.com/rid/R-5286-2016

https://www.researchgate.net/profile/Maciej_Pach

 1. Modele wzrostu (przyrostu) niektórych cech drzew (grubość, pierśnicowe pole przekroju, wysokość) głównych gatunków drzew i ich powiązanie z zabiegami hodowlanymi.
 2. Analiza efektu zmieszania gatunków drzew w drzewostanach mieszanych w porównaniu do drzewostanów jednogatunkowych.
 3. Zależności konkurencyjne w drzewostanach jedno- i wielogatunkowych.
 4. Modelowanie występowania odnowienia w zależności od warunków siedliskowo-drzewostanowych.

Instytut Ekologii i Hodowli Lasu,

Zakład Szczegółowej Hodowli Lasu

Dr hab. inż. Jarek Paluch

 1. Porównanie strategii odnowieniowych jodły, buka i jawora.
 2. Zagadnienia optymalizacyjne w przerębowym sposobie zagospodarowania lasu.
 3. Wpływ składu gatunkowego drzewostanów na zróżnicowanie warunków świetlnych na dnie lasu.
 4. Porównanie atrybutów strukturalnych drzewostanów objętych różnymi formami zagospodarowania.
 5. Zagadnienie wypełnienia przestrzeni w drzewostanach o złożonej budowie.
 6. Zastosowanie technik symulacyjnych do optymalizacji zabiegów hodowlanych.
 7. Wpływ dyspersji nasion i naturalnej śmiertelności na strukturę przestrzenną i genetyczną odnowień gatunków drzewiastych.
 8. Wpływ reżimu zaburzeń na strukturę i dynamikę lasów o charakterze pierwotnym.
 9. Waloryzacja atrybutów strukturalnych drzewostanów w rezerwatach leśnych.
 10. Wpływ form zmieszania gatunków na behawior zdobywania pokarmu przez dużych roślinożerców.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK