Marzec 2023
Udostępnij:

Nasze profesorskie grono znów się powiększyło!


 
Nasze profesorskie grono znów się powiększyło! Prof. dr hab. inż. Robert Jankowiak w dniu 14 lutego 2023 r. uzyskał tytuł profesora nauk rolniczych w dyscyplinie nauki leśne.
Urodził się 4 września 1971 r. w Sulechowie k. Zielonej Góry. Studia ukończył na Wydziale Leśnym AR w Krakowie w 1996, a stopień naukowy doktora nauk leśnych uzyskał w roku 2003. Habilitował się z zakresu mykologii i fitopatologii leśnej w 2013 roku.
Od czasu ukończenia studiów pracuje nieprzerwanie na Wydziale Leśnym, a od 2019 roku kieruje Katedrą Ochrony Ekosystemów Leśnych.
 
Jego główne zainteresowania naukowe obejmują fitopatologię i mykologię, w szczególności są to badania nad taksonomią, filogenetyką, różnorodnością gatunkową, specyfiką żywicielską oraz patogenicznością grzybów towarzyszących owadom podkorowym. W badaniach wiele uwagi poświęcił udziałowi grzybów oraz organizmów grzybopodobnych w procesie obumierania odnowienia naturalnego jodły, buka i dębu. Wiele Jego prac dotyczyło także sinizny drewna – groźnej choroby drzew i surowca drzewnego. Do głównych osiągnięć z zakresu taksonomii grzybów zaliczyć należy opisanie 46 nowych dla nauki gatunków grzybów z gromady Ascomycota (rzędy: Capnodiales, Hypocreales, Microascales, Ophiostomatales) oraz jednego gatunku lęgniowca z rodzaju Phytophthora (Oomycota, Chromista). Jego prace dostarczyły także wielu cennych i nowych informacji z zakresu biologii, ekologii i patogeniczności grzybów z rzędów Ophiostomatales oraz Microascales. Profesor odbył staże naukowe w Norwegian Institute of Bioeconomy Research oraz w Institute of Microbiology of the Czech Academy of Sciences. Jest autorem lub współautorem 80 publikacji, w tym 52 z listy JCR.
 
Był kierownikiem czterech projektów badawczych finansowanych przez Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Komitet Badań Naukowych oraz Narodowe Centrum Nauki, a w dwóch innych był wykonawcą. Aktywnie współpracuje z naukowcami z Czech, Finlandii, Kanady, Norwegii. Na Wydziale Leśnym UR w Krakowie prowadzi kilka przedmiotów powiązanych z fitopatologią i mykologią. Od 2019 roku jest zastępcą przewodniczącego Rady Dyscypliny Nauki Leśne. Był wiceprzewodniczącym Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Fitopatologicznego (kadencja 2013-2016), a obecnie pełni funkcję przewodniczącego zarządu PTF w Krakowie.
Jest członkiem Polskiego Towarzystwa Mykologicznego. Za osiągnięcia naukowe był 7-krotnie wyróżniony nagrodą Rektora UR w Krakowie.
Gratulujemy otrzymania tytułu i życzymy dalszych sukcesów!
 
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK