Specjalności / Moduły do wyboru

Specjalność / moduł: Geoinformatyka w leśnictwie

„By sprostać współczesnym wyzwaniom środowiskowym naszej Planety - potrzebujesz narzędzi geoinformatycznych, aby je zrozumieć.”

 Efektywne zarządzanie ekosystemami leśnymi, zajmującymi ok. 30% powierzchni Polski, wymaga szerokiego dostępu do informacji przestrzennej. Wiąże się to z potrzebą pozyskiwania, przetwarzania, analizy i udostępniania rosnącej ilości danych (Big Data). W związku z tym dla funkcjonowania współczesnego leśnictwa niezbędne są wdrożenia innowacyjnych technologii geoinformatycznych.

 PGL Lasy Państwowe, Parki Narodowe, instytucje badawcze, agencje rządowe czy firmy prywatne korzystają w coraz większym stopniu z danych przestrzennych o ekosystemach leśnych zgromadzonych w systemach informacji przestrzennej (np. BDL) oraz pozyskiwanych w coraz większym stopniu z wykorzystaniem technologii teledetekcyjnych (lotniczych i satelitarnych), dronów (Bezzałogowe Statki Powietrze; BSP), Globalnych Systemów Nawigacji Satelitarnej (GNSS) czy systemów lotniczego (ALS) i naziemnego (TLS) skanowania laserowego (LiDAR) .

 W aspekcie zmieniających się warunków klimatycznych, siedliskowych oraz społeczno-gospodarczych, to właśnie technologie geoinformatyczne stają się kluczowymi narzędziami systemów podejmowania decyzji (ang. Decision Support Systems), które służą optymalizacji zarządzania lasami mającej na celu zapewnienie ich trwałości oraz wielofunkcyjnej roli wspierając jednocześnie kompleksowe rozwiązywanie aktualnych problemów związanych z gospodarką leśną.

 Powszechne wdrażanie technologii geoinformatycznych skutkuje rosnącym zapotrzebowaniem na specjalistów z zakresu: systemów GIS, GNSS, kartografii cyfrowej, baz danych przestrzennych (LMN i SILP), teledetekcji, skanowania laserowego, fotogrametrii cyfrowej i modelowania opartego na zaawansowanych metodach statystycznych.

 Wychodząc naprzeciw dynamicznie rosnącemu zapotrzebowaniu na tego typu specjalistów, na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie powołano moduł pod nazwą „Geoinformatyka w leśnictwie” przeznaczony zarówno dla osób, które pragną realizować swoje pasje zawodowe na stanowiskach ekspertów ds. geoinformatyki w instytucjach naukowo-badawczych, w PGL Lasy Państwowe, Parkach Narodowych, RDOŚ, jak również w firmach prywatnych obsługujących sektor leśnictwa.

L.P. Nazwa Przedmiotu Liczba godzin
A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329
1. Język obcy 30
2. Przedmiot humanistyczny do wyboru 81
3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28
4. Doświadczalnictwo leśne 30
5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66
6. Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych 54
7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19
8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi 21
B. Moduł: Geoinformatyka w leśnictwie 491
1. GIS I - zaawansowane analizy przestrzenne 3D w leśnictwie 52
2. Algorytmy i wprowadzenie do programowania 60
3. Skanowanie laserowe i technologie nawigacyjne - zaawansowane aplikacje w leśnictwie 57
4. Bezzałogowe statki powietrzne w badaniach naukowych w leśnictwie i ochronie przyrody 30
5. Teledetekcja I - Podstawy teledetekcji satelitarnej w leśnictwie 34
6. Analiza dancych i modelowanie przestrzenne w nowoczesnym leśnictwie 66
7. Kartografia cyfrowa w zarządzaniu zasobami leśnymi 58
8. GIS II - zaawansowane aplikacje w zarządzaniu środowiskiem leśnym 26
9. Fotogrametria cyfrowa 3D w aplikacjach leśnych 34
10. Teledetekcja II - Zaawansowane przetwarzanie obrazów cyfrowych 34
11. Relacyjne bazy danych i język SQL 40
C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin) 40
D. Przedmioty do wyboru w języku obcym 30
E. Seminarium dyplomowe 60
F. Egzamin dyplomowy magisterski  

 

Specjalność / moduł: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych

„Najlepszym przyjacielem człowieka na Ziemi jest drzewo (...)” - Frank Lloyd Wright

 Na obszarach miejskich żyje obecnie 55% światowej populacji, jednak wg ONZ, odsetek ten wzrośnie do 70% w roku 2050. Zieleń miejska pełni szczególną i unikatową rolę w funkcjonowaniu współczesnych aglomeracji miejskich, nazywanych już megapoliami i dążącymi do uzyskania miana tzw. inteligentnego miasta (Smart City) zapewniającego bezpieczeństwo i odpowiednią jakość życia. Uciążliwości życia w miastach towarzyszy gwałtowny wzrost świadomości mieszkańców miast w zakresie: znaczenia usług ekosystemowych, funkcji społecznych czy edukacyjnych terenów zielonych.

 Leśnictwo terenów zurbanizowanych (ang. Urban Forestry; UF) dotyczy zarówno zarządzania lasami miejskimi, jak i zielenią miejską (parki, aleje, cmentarze, pasy drogowe i in.) czy nawet pojedynczymi drzewami (np. pomnikowymi) i krzewami oraz zieleńcami (trawniki, rabaty) oraz miejscami służącymi rekreacji - w celu poprawy środowiska życia ich mieszkańców.

 Leśnictwo miejskie opowiada się jednoznacznie za wiodącą rolą drzew jako kluczowej części zielonej infrastruktury miejskiej służącej ograniczaniu negatywnych zjawisk związanych ze zmianami klimatu w tym miejskiej wyspy ciepła czy pochłaniania zanieczyszczeń powietrza i retencji wód opadowych. Specjaliści UF planują zalesienia i zadrzewienia, zakładają parki, pielęgnują i monitorują drzewa, krzewy i zieleńce, kształtują przestrzeń miejską, prowadzą badania naukowe i promują usługi ekosystemowe (np. oszczędności energii, schładzania i oczyszczania powietrza, ochronę gleby, zapewnianie bioróżnorodności, retencję wód opadowych i in.) jakie zapewnia zieleń miejska. Leśnictwo w terenach zurbanizowanych realizowane jest przez: leśników komunalnych, arborystów, architektów, planistów, architektów krajobrazu, decydentów środowiskowych, urbanistów, konsultantów naukowych, edukatorów, badaczy i działaczy społecznych (w tym NGO).

 Moduł „Leśnictwo na terenach zurbanizowanych" (na kierunku Leśnictwo) jest pierwszą w Polsce tego typu ofertą nauczania poświęconą: inwentaryzacji, planowaniu przestrzeni współtworzonej przez zieloną infrastrukturę, kreowaniu, monitorowaniu i zarządzaniu zielenią miejską, w tym lasami - w celu zapewnienia odpowiedniej jakości życia mieszkańców miast i innych obszarów zurbanizowanych.

L.P. Nazwa Przedmiotu Liczba godzin
A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329
1. Język obcy 30
2. Przedmiot humanistyczny do wyboru 81
3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28
4. Doświadczalnictwo leśne 30
5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66
6. Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych 54
7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19
8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi 21
B.   Moduł: Leśnictwo na terenach zurbanizowanych 491
1.  Klimat i stres roślin na obszarach zurbanizowanych 24
2.  Diagnostyka chorób i szkodników w zieleni miejskiej 22
3.  Dendroflora i fauna obszrów miejskich 47
4.  Bioróżnorodność i gleby obszarów zurbanizowanch 52
5.  Arborystyka 60
6.  Inżynieryjne zagospodarowanie terenów zieleni 34
7.  Technologie geoinformatyczne w zieleni miejskiej 80
8.  Zarządzanie zielenią miejską 36
9.  Planowanie i ochrona krajobrazu 74
10.  Metody hodolano-urządzeniowe w lasach miejskich 26
11. Turystyczne, rekreacyjne i edukacyjne zagospodarowanie terenów zieleni  36
C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin)  40
D.  Przedmioty do wyboru w języku obcym 30 
E.  Seminarium dyplomowe 60 
F.  Egzamin dyplomowy magisterski  

 

 

Specjalność / moduł: Zarządzanie zasobami leśnymi

 Absolwent tego modułu posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu kompleksowego zarządzania zasobami leśnymi z wykorzystaniem planowania urządzeniowego, hodowlanego oraz zarządzania bioróżnorodnością, w tym zasobami genowymi fauny i flory, przy stosowaniu odpowiedniej technologii użytkowania zasobów leśnych. Absolwent wyróżnia się szczególnym przygotowaniem do organizacji i zarządzania oraz modelowania dynamiki ekosystemów leśnych i rozwoju drzewostanów oraz użytkowania ich zasobów.  Posiada szczególne predyspozycje zarówno do planowania operacyjnego, taktycznego, jak i strategicznego w leśnictwie. Wiedza z zakresu prowadzenia badań naukowych będzie stanowić szczególne przygotowanie do zrozumienia wpływu sposobów gospodarowania na stan zasobów leśnych w przyszłości oraz aspekty ekonomiczne i efektywność gospodarowania w zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i środowiskowych.

L.P. Nazwa Przedmiotu Liczba godzin
A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329
1. Język obcy 30 
2. Przedmiot humanistyczny do wyboru 81 
3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28 
4. Doświadczalnictwo leśne 30
5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66
6. Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych 54
7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19
8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi 21
B. Moduł: Zarządzanie zasobami leśnymi 491
1. Planowanie urządzeniowe 54
2. Planowanie hodowlane i optymalizacja zabiegów pielęgnacyjnych 52
3. Podstawy eksploatacji maszyn z elementami terramechaniki 51
4. Zarządzanie leśnymi zasobami genowymi 62
5. Procesy technologiczne w leśnictwie i ich logistyka 52
6. Dendroklimatologia 34
7. Siedliskoznawstwo leśne 32
8. Modelowanie wzrostu drzewostanów i produkcyjności siedlisk leśnych 36
9. Organizacja i zarządzanie w Lasach Państwowych 20
10. Zarządzanie fauną i florą 48
11. Strategia i taktyka ochrony lasu przed chorobami oraz szkodliwymi owadami 50
C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin)  40
D.  Przedmioty do wyboru w języku obcym 30 
E.  Seminarium dyplomowe 60 
F.  Egzamin dyplomowy magisterski  

   

Specjalność / moduł: Ochrona ekosystemów leśnych

 Absolwent tego modułu posiada pogłębioną wiedzę i umiejętności z zakresu ekologii lasu i przyrodniczych podstaw gospodarki leśnej oraz ochrony i prognozowania dynamiki naturalnych procesów ekologicznych zachodzących w ekosystemach leśnych. Charakteryzuje się poszerzoną znajomością bioróżnorodności ekosystemów leśnych, w tym szczególnie cennych przyrodniczo, a także ważnych w ochronie ekosystemów leśnych gatunków flory i fauny. Posiada specjalne predyspozycje do pracy na specjalistycznych stanowiskach wyższego szczebla, związanych z ochroną ekosystemów leśnych, zarówno w Lasach Państwowych, jak również w Parkach Narodowych. Potencjalnym pracodawcą dla absolwenta tego modułu są również Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska, Inspektoraty Ochrony Środowiska oraz pozostałe instytucje administracji państwowej w zakresie wiedzy leśnej związanej z ochroną środowiska i ochroną przyrody.  Przygotowanie do pracy naukowej z wyraźnym sprofilowaniem na zagadnienia ochrony ekosystemów leśnych, sprawia że absolwenci będą również dobrymi kandydatami do pracy w instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych związanych z tą tematyką.

L.P. Nazwa Przedmiotu Liczba godzin
A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329
1. Język obcy 30 
2. Przedmiot humanistyczny do wyboru 81 
3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28 
4. Doświadczalnictwo leśne 30 
5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66 
6. Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych 54 
7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19 
8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi  21
B.   Moduł: Ochrona ekosystemów leśnych 491
1. Mykologia i ochrona grzybów 56
2. Molekularne metody oceny i ochrony różnorodności biologicznej 44
3. Hydroekologia 62
4. Dynamika ekosystemów leśnych a hodowla lasu bliska 66
5. Inżynieria ekologiczna w przywracaniu i rozwijaniu usług ekosystemowych 57 
6. Biogeochemia 32
7. Rekreacyjna i edukacyjna funkcja lasu 28
8. Ochrona rzadkich siedlisk oraz zagrożonych gatunków roślin i zwierząt 56
9.  Gatunki inwazyjne 38 
10.  Integrowana ochrona lasu z elementami entomologii 52 
C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin)  40
D.  Przedmioty do wyboru w języku obcym 30 
E.  Seminarium dyplomowe 60 
F.  Egzamin dyplomowy magisterski  

Specjalność / moduł: Biotechnologia i genetyka w leśnictwie

Absolwent tego modułu posiada szeroką wiedzę z zakresu biologii molekularnej, genetyki roślin, enzymologii i biochemii gleby, bioinformatyki i mikrobiologii. Absolwent  charakteryzuje się rozległą wiedzą praktyczną w zakresie metod biotechnologicznych wykorzystywanych w hodowli lasu i ochronie lasu a także w bio- i fitoremediacji. Ponadto może pracować w laboratoriach oraz działach leśnictwa i ochrony środowiska wykorzystujących biotechnologię. Absolwenci są także przygotowani  do pracy w instytucjach naukowych i firmach badawczo-rozwojowych związanych z tą tematyką. 

L.P. Nazwa Przedmiotu Liczba godzin
A. Przedmioty kształcenia ogólnego 329
1. Język obcy 30 
2. Przedmiot humanistyczny do wyboru 81 
3. Modelowanie przestrzenne w leśnictwie 28 
4. Doświadczalnictwo leśne 30 
5. Aktualne kierunki badań w Ekologii i Hodowli Lasu 66 
6. Aktualne kierunki badań w Ochronie Ekosystemów Leśnych 54 
7. Aktualne kierunki badań w Użytkowaniu Lasu i Technice Leśnej 19 
8. Aktualne kierunki badań w Zarządzaniu Zasobami Lesnymi  21
B.   Moduł: Biotechnologia i genetyka w leśnictwie 491
1. Enzymologia z biochemią gleby 44
2. Mikrorozmnażanie drzew 48
3. Elementy biologii molekularnej 48
4. Genetyka roślin z elementami cytogenetyki 44
5. Mikrobiologia 44
6. Organizmy modelowe i transgeniczne 52
7. Genetyka populacyjna drzew leśnych 72
8. Bioremediacja i fitoremediacja 44
9. Bioinformatyka 40
10. Biotechnologia w leśnictwie - aspekty praktyczne 55
C. Kompleksowe ćwiczenia terenowe (5 dni x 8 godzin)  40
D.  Przedmioty do wyboru w języku obcym 30 
E.  Seminarium dyplomowe 60 
F.  Egzamin dyplomowy magisterski  

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK