Strategia

 

STRATEGIA ROZWOJU
Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
na lata 2017-2020

 

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego jest nierozerwalnie związana z Misją i Strategią Uczelni, a stanowi ją program działania, obejmujący podstawowe obszary funkcjonowania Wydziału, w celu umocnienia Jego pozycji i dalszego rozwoju, w tym:

 • kształcenie studentów;
 • badania naukowe;
 • rozwój kadry;
 • współpraca z instytucjami naukowymi, parkami narodowymi, podmiotami gospodarczymi i instytucjami administracji państwowej różnego szczebla.

Realizacja wymienionych zadań wymagać będzie bieżącego utrzymania i unowocześniania infrastruktury naukowo-badawczej i dydaktycznej oraz bazy materiałowej.

W poszczególnych zdefiniowanych obszarach funkcjonowania Wydziału stawiane są następujące cele i przewidziane następujące działania dla ich realizacji:

I. Obszar kształcenia

Cel:

Przekazywanie przyszłym absolwentom Wydziału Leśnego UR w Krakowie wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach nauk leśnych i przyrodniczych, umiejętności jej kreatywnego stosowania w praktyce, a także nabycie przez absolwentów kompetencji zawodowych i społecznych, niezbędnych do podjęcia zatrudnienia w PGL Lasy Państwowe oraz w innychprzedsiębiorstwach, jednostkach administracji rządowej i samorządowej oraz instytucjach działających w obszarze środowiska przyrodniczego.

Działania:

 • Bieżąca aktualizacja, doskonalenie i poszerzanie oferty dydaktycznej, uwzględniające potrzeby gospodarki narodowej i innych krajów Unii Europejskiej z uwzględnieniem opinii Rady Społeczno-Konsultacyjnej i absolwentów w zakresie realizowanego programu studiów;
 • Doskonalenie metod i technik nauczania;
 • Podnoszenie kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej poprzez wspieranie staży w wiodących ośrodkach zagranicznych i krajowych;
 • Ściślejsze powiązanie dydaktyki z badaniami prowadzonymi przez pracowników naukowo-dydaktycznych;
 • Stałe doskonalenie systemu kontroli jakości kształcenia;
 • Wspieranie działalności organizacyjnej, naukowej i kulturalnej studentów;
 • Podnoszenie jakości prac dyplomowych poprzez zwiększenie udziału studentów w projektach badawczych realizowanych na Wydziale;
 • Zintensyfikowanie publikowania wyników prac dyplomowych, w szczególności prac magisterskich;
 • Wspieranie ściślejszej międzynarodowej współpracy oraz wymiany studentów wszystkich poziomów kształcenia, zarówno w ramach europejskich programów edukacyjnych (np. ERASMUS+, CEEPUS), jak i w formie porozumień bilateralnych, z możliwością tworzenia wspólnych projektów edukacyjnych;
 • Większa promocja i popularyzacja osiągnięć naukowych i dydaktycznych na forum krajowym i międzynarodowym w celu zwiększenia zainteresowania ofertą dydaktyczną Wydziału.

II. Badania naukowe

Cele:

 1. Utrzymanie statusu jednego z wiodących ośrodków nauk leśnych w Polsce i jak najwyższej pozycji międzynarodowej, w szczególności w skali Europy środkowej.
 2. Zwiększenie udziału badań realizowanych wspólnie z zewnętrznymi ośrodkami naukowymi.
 3. Pozyskanie większych środków na badania, zarówno ze źródeł krajowych jak i UE.

 • Aktywizacja pracowników w pozyskiwaniu środków na badania podstawowe oraz o charakterze badawczo-rozwojowym;
 • Wspieranie interdyscyplinarnych zespołów badawczych, w skali krajowej i międzynarodowej, z liderami posiadającymi duże doświadczenie w pracy badawczej i znaczny dorobek naukowy;
 • Motywowanie pracowników naukowych do publikowania większej liczby prac, przede wszystkim w czasopismach znajdujących się w JCR;
 • Intensyfikacja działań w zakresie komercjalizacji wyników badań;
 • Zwiększenie aktywnego udziału pracowników Wydziału w konferencjach, seminariach, panelach i dyskusjach naukowych w celu promocji uzyskanych osiągnięć naukowych;
 • Zwiększenie liczby konferencji i seminariów naukowych organizowanych na Wydziale, zwłaszcza konferencji międzynarodowych.

III.Zarządzanie kadrą

 1. Zwiększenie liczby profesorów wizytujących z wiodących ośrodków zagranicznych;
 2. Dostosowanie struktury zatrudnienia w poszczególnych jednostkach do uprawianych i rozwijanych specjalności naukowych i dydaktycznych, a także zwiększenie wydajności w dłuższej perspektywie czasowej;
 3. Zatrudnianie młodych, uzdolnionych pracowników i doktorantów zaangażowanych w badania naukowe.

Działania:

 • Oferowanie najzdolniejszym studentom Wydziału oraz absolwentom innych ośrodków naukowych kontynuowania nauki na studiach doktoranckich na Wydziale Leśnym;
 • Zatrudnianie doktorantów na czas studiów, w tym w realizowanych projektach badawczych i badawczo-wdrożeniowych, w celu oceny ich predyspozycji do przyszłej pracy naukowo-dydaktycznej;
 • Stała analiza zamian zachodzących w naukach leśnych i przyrodniczych oraz powiązanie nowych trendów z rozwojem kadry, a także zatrudnianie pracowników reprezentujących specjalności naukowe perspektywiczne dla rozwoju tych dyscyplin i poprawy pozycji Wydziału w rankingu jednostek naukowych;
 • Zrównoważone zarządzanie kadrą, w tym w miarę potrzeb przesunięcia kadrowe i lepsze wykorzystanie istniejącej kadry pracowników niebędących nauczycielami akademickimi, a także włączanie do prac organizacyjnych na rzecz Wydziału i Uczelni osób zatrudnionych na stanowiskach starszych wykładowców oraz asystentów, którzy nie osiągnęli odpowiednich stopni naukowych w przewidywanym ustawowo czasie, bądź nauczycieli akademickich wykazujących wyraźnie obniżoną aktywność w ocenie okresowej pracowników.

IV. Współpraca z sektorem gospodarczym

Intensyfikacja współpracy z podmiotami gospodarczymi, zwłaszcza z PGL Lasy Państwowe, w celu rozszerzenia oferty naukowo-badawczej o zagadnienia związane z oczekiwaniami sektora gospodarczego oraz transferu wyników badań do praktyki.

Strategia rozwoju Wydziału Leśnego 2017-2020 (.pdf)

 


Wszelkie prawa zastrzeżone
Wydział Leśny Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 50 52
wles[a]urk.edu.ol
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK