Do pobrania
Wzory podań
 • Wzór podania do Prodziekana - wpis warunkowy -  pobierz
 • Wzór podania do Prodziekana - powtarzanie semestru - pobierz
 • Wzór podania do Prodziekana - sprawy różne - pobierz
 • Wzór podania o przedłużenie sesji - pobierz
 • Wzór podania do Rektora o ponowne rozpatrzenie sprawy - pobierz
 • Wzór podania do Rektora o wznowienie studiów - pobierz
 • Wzór podania o rozłożenie na raty czesnego - semestr letni - pobierz
 • Wzór podania o rozłożenie na raty czesnego - semestr zimowy - pobierz
 • Wzór podania o przedłużenie terminu płatności / zwrot opłaty - pobierz
 • Wniosek studenta/doktoranta o zwolnienie z opłat za studia - pobierz
 • Karta obiegowa (odbiór dokumentów) - pobierz
Przedmioty fakultatywne
 • Wykaz przedm. fakultatywnych możliwych do uruchomienia w roku akademickim 2019/2020 dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych I i II stopnia pobierz
Nagrody Rektora przyznawane studentom i doktorantom z funduszu promocji wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 • Zarządzenie 82/2015 w sprawie utworzenia "Funduszu Promocji Wychowania Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie" i określenia zasad gospodarowania nim. pobierz
 • Regulamin przyznawania nagród Rektora dla studentów i doktorantów UR pobierz
 • Wniosek o przyznanie Nagrody Rektora dla studentów i doktorantów UR pobierz
 • Informacja dla celów podatkowych pobierz
 • Zarządzenie 2/2016 w sprawie określenia wysokości Nagród Rektora dla studentów i doktorantów UR pobierz
Porozumienie dotyczące zatrudnienia w Lasach Państwowych najlepszych absolwentów Wydziału Leśnego Procedury
 • Procedura zgłaszania i wyboru przedmiotów fakultatywnych pobierz
 • Procedura postępowania przy przenoszeniu i uznawaniu zajęć pobierz
 • Zasady organizacji, realizacji i zaliczania praktyki na kierunkach Leśnictwo, Zarządzanie Środowiskiem Przyrodniczym pobierz
 • Procedura oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia na Wydziale Leśnym pobierz
 • Procedura hospitacji zajęć dydaktycznych prowadzonych przez pracowników Wydziału Leśnego pobierz
 • Procedura walidacji efektów kształcenia na kierunkach prowadzonych na Wydziale Leśnym pobierz
Kredyty studenckie
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 18 maja 2010 w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kreyteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek pobierz.
 • Rozporządzenie MNiSW z dnia 23 września 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad, trybu i kreyteriów udzielania, spłacania oraz umarzania kredytów i pożyczek pobierz.
 • Załącznik nr 1 do rozporządzenia - zaświadczenie o odbywaniu studiów pobierz.
 • Instrukcja wypełniania zaświadczeń o odbywaniu studiów pobierz.
Ubezpieczenia

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW).
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zachęca do wykupienia składki dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW). Jest to fakultatywna - korzystna dla studentów - forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym.

Więcej szczegółów...

Akty prawne
 • Rozporządzenie MNiSzW z dnia 14.09.2011 pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 19/2017 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów pobierz
 • Załącznik do zarządzenia Rektora nr 19/2017 - Regulamin studiów - pobierz
 • Załącznik do zarządzenia Rektora nr 17/2016 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 31/2015 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów pobierz
 • Załącznik do zarządzenia Rektora nr 31/2015 - Regulamin studiów - pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 22/2012 w sprawie wprowadzenia Regulaminu studiów pobierz
 • Załącznik do zarządzenia Rektora nr 22/2012 - Regulamin studiów (Dla studentów którzy rozpoczęli studia przed 1. 10. 2015 r. obowiązywać będą zapisy regulaminu z 2012r., ale tylko w zakresie zasad, trybu i warunków zaliczania modułów zajęć. )- pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 17/2007 w sprawie oceny przez studentów zajęć dydaktycznych oraz zasięgania opinii absolwentów o jakości kształcenia pobierz
 • Zarządzenie Rektora nr 71/2015 w sprawie procedur składania i archwizowania prac dyplomowych pobierz

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR