Regulamin rekrutacji

 ZASADY KWALIFIKACJI NA I STOPIEŃ

Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).

Kierunek: Leśnictwo

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne.

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK. 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system ERK przy zakładaniu konta ERK. Po uzyskaniu decyzji o zakwalifikowaniu, w ustalonym terminie, należy złożyć stosowne dokumenty u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej w ustalonych terminach.

Kandydaci zakwalifikowani na studia I stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

  1. Podpisany wydruk ankiety osobowej wraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych
  2. Podanie ERK - wydruk podpisany przez kandydata.
  3. Pełnomocnictwo (oryginał) jeśli kandydat na studia nie składa dokumentów osobiście.
  4. Kopia świadectwa dojrzałości albo, w przypadku ponownego egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu)
  5. Inne dokumenty uprawniające do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (dot. Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego) (oryginał do wglądu)
  6. 1 aktualna fotografia kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm
  7. Dowód opłaty za legitymacje (22 zł)
  8. Zaświadczenie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do studiowania (druk wydaje Komisja Rekrutacyjna przy składaniu dokumentów)
  9. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)
  10. Kandydaci z tzw. "starą maturą", zdawaną przed 2005 r., której wynik wyrażony był oceną w skali 2-5 lub 1-6 zobowiązani są przed upływem terminu rejestracji do dostarczenia kserokopii świadectwa dojrzałości do Sekretarza Komisji,

Dokumenty należy składać u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej
Składając dokumenty należy mieć przy sobie dowód osobisty do wglądu.

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Numer rachunku odbiorcy: 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402, 

Kwota: 22 zł,

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitymację

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

Pliki do pobrania (.pdf):

Zasady i tryb rekrutacji na rok akademicki 2019/2020

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego na rok akademicki 2019/2020

Zarządzenie Rektora nr 160/2018 w sprawie warunków i trybów rekrutacji na studia wyższe od roku akademickiego 2019/2020

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe

Liczba miejsc na pierwszym roku, na poszczególnych kierunkach studiów stacjonarnych

 

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA - II STOPIEŃ (w języku polskim oraz angielskim)

Nabór na studia II stopnia odbywa się w lutym.

O przyjęcie na studia II stopnia na danym kierunku mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem zawodowym licencjata lub inżyniera na tym kierunku, opisanym właściwymi efektami kształcenia, lub tytułem zawodowym licencjata, inżyniera, magistra lub magistra inżyniera na kierunku pokrewnym. 
Wykaz kierunków pokrewnych dla kierunków prowadzonych na wydziale określa rada wydziału. Za kierunek pokrewny uznaje się taki, na którym zrealizowane są wszystkie kompetencje inżyniera, a efekty kształcenia w zakresie wiedzy, umiejętności i kompetencji społecznych uzyskane na studiach pierwszego stopnia pokrywają się co najmniej w 50% z efektami kształcenia obowiązującymi na kierunku, na który ubiega się kandydat.

Jeżeli Rada Wydziału za pokrewny nie określi kierunku studiów, który kandydat ukończył, w terminie co najmniej jednego miesiąca przed terminem zakończenia rekrutacji, kandydat może złożyć do dziekana wniosek o stwierdzenie zbieżności programu i efektów kształcenia dla tego kierunku studiów (*Zarządzenie Rektora Nr 28/2017 z dnia 28 kwietnia 2017 r. )

Kandydaci posiadający dyplom z tytułem zawodowym kierunku pokrewnego są zobowiązani do uzupełnienia efektów kierunkowych wnosząc odpłatność za każdy uzupełniany przedmiot nie objęty planem studiów.

Kierunki pokrewne dla Leśnictwa: ogrodnictwo, ochrona środowiska (st. inżynierskie), technika rolnicza i leśna, rolnictwo, inżynieria środowiska, zarządzanie środowiskiem przyrodniczym.

Nabór odbywa się na podstawie oceny uzyskanej na dyplomie, w przypadku nierozstrzygnięcia rozpatrywana jest średnia z ocen wykazanych w suplemencie.

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:

1. Podanie ERK – podpisane przez studenta

2. Kserokopia dowodu osobistego lub innego dokumenty potwierdzającego tożsamość kandydata na studia w przypadku kandydatów będących cudzoziemcami (oryginał do wglądu)

3. Kopia świadectwa dojrzałości albo w przypadku ponownego egzaminu maturalnego - świadectwo dojrzałości i zaświadczenie o wynikach egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów (oryginał do wglądu)

4. Kserokopia dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem do dyplomy (oryginał do wglądu), a absolwenci sprzed 01.01. 2005r. - kartę przebiegu studiów. Jeśli kandydat nie posiada dyplomu ukończenia studiów I stopnia, wymagane jest zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego wraz z ocena średnia z całego przebiegu studiów I stopnia

5. Kandydaci po innym kierunku lub uczelni - kserokopia suplementu do dyplomy studiów I stopnia (oryginał do wglądu)

6. Zaświadczenie o zgodności efektów kształcenia ukończonego kierunku studiów I stopnia z efektami kształcenia z obszaru nauk rolniczych, leśnych i weterynaryjnych

7. Kserokopie innych dokumentów uprawniających do podjęcia studiów na uczelni bez postępowania kwalifikacyjnego (dot. Laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureaci konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych) (oryginał do wglądu)

8. Dwie aktualne fotografie kandydata, zgodne z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych, wymiary: 45x35 mm ( Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu )

9. Dowód wpłaty za postępowanie rekrutacyjne ( indywidualny rachunek bankowy wygenerowany przez system ERK podczas zakładania konta)

10. Dowód opłaty za legitymacje - kandydaci spoza UR

11. Oświadczenie kandydata na studia o kontynuowaniu lub ukończeniu studiów na innych kierunkach studiów stacjonarnych w uczelni publicznej uzupełnione i podpisane przez kandydata Do pobrania

12. Osoby z orzeczona niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu)

Kandydat na studia drugiego stopnia na kierunku pokrewnym, w terminie co najmniej jednego miesiąca przed terminem zakończenia rekrutacji, jest zobowiązany do złożenia wniosku do dziekana wydziału przyjmującego o stwierdzenie zgodności efektów kształcenia dla wskazanych kierunków studiów I stopnia.

Do wniosku kandydat dołącza:

1. Kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada- zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów

2. Potwierdzony przez dziekanat opis efektów kształcenia właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały określone w suplemencie

3. Potwierdzone przez dziekanat odpisy kart przedmiotów, określające efekty kształcenia realizowane w ramach tych przedmiotów

WARUNKIEM KONTYNUACJI STUDIÓW NA II STOPNIU DLA KANDYDATÓW, KTÓRZY UKOŃCZYLI KIERUNKI POKREWNE JEST ODPŁATNE ZA KAŻDY UZUPEŁNIONY PRZEDMIOT NIE OBJĘTY PLANEM STUDIÓW UZUPEŁNIENIE EFEKTÓW KIERUNKU TREŚCI PROGRAMOWYCH Z 1-5 PRZEDMIOTÓW WSKAZANYCH PRZEZ PRODZIEKANA A REALIZOWANYCH NA STUDIACH I STOPNIA

  Dokumenty należy składać u Sekretarza Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej. (TERMINY)

 

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

Nazwa odbiorcy: Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Numer rachunku odbiorcy: 87 1060 0135 1100 0009 9990 0402,

Kwota: 22 zł,

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitymację

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

 Pliki do pobrania (.PDF):

Zasady rekrutacji na rok akademicki 2018/2019

Regulamin postępowania kwalifikacyjnego Wydziałowej Komisji Rekrutacyjnej na Wydziale Leśnym

Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia

Warunki i tryb rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia - nowelizacja

Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych

Zasady klasyfikacji przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia I i II stopnia

Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na stacjonarne i niestacjonarne studia wyższe

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
Aleja 29-listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2019 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR