Regulamin rekrutacji - studia I stopnia

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA I STOPNIA NA KIERUNKI:

 LEŚNICTWO (STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE)

ORAZ

OCHRONA BIORÓŻNORODNOŚCI (STUDIA STACJONARNE)

Nabór na studia pierwszego stopnia odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

 

Dla absolwentów techników leśnych, posiadających świadectwo dojrzałości i legitymujących się dyplomem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, w przypadku gdy zawód ten jest związany z kierunkiem studiów – LEŚNICTWO, zgodnie z tabelą 3, wówczas przy obliczaniu wyniku postępowania kwalifikacyjnego stosuje się bonus punktowy URK (T), którego wartość zależy od wyników na dyplomie, zgodnie z tabelą 2. Przy czym ostateczny wynik postępowania kwalifikacyjnego nie może przekroczyć liczby 100.

 

Listę zawodów technika, uwzględnianych podczas kwalifikacji na poszczególne kierunki studiów przedstawia tabela 3.

 

Kierunek studiów w Uczelni

Zawód technika

architektura krajobrazu

technik architektury krajobrazu

biogospodarka

technik rolnik

dietetyka

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa domowego
technik chemik

ekonomia

technik ekonomista

technik rachunkowości

gastronomia i catering dietetyczny

technik technologii żywności

 technik żywienia i usług gastronomicznych technik żywienia i gospodarstwa domowego technik przetwórstwa mleczarskiego

technik chemik

geodezja i kartografia

technik geodeta

gospodarka przestrzenna

technik geodeta

inżynieria i gospodarka wodna

technik inżynierii sanitarnej

technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji
technik żeglugi śródlądowej

inżynieria mechatroniczna

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki

technik mechatronik

technik mechanik

technik elektronik

technik informatyk

inżynieria środowiska

technik inżynierii sanitarnej

technik budownictwa wodnego

technik inżynierii środowiska i melioracji

leśnictwo

technik leśnik

ochrona środowiska

technik ochrony środowiska

odnawialne źródła energii i gospodarka odpadami

technik urządzeń i systemów energetyki

odnawialnej
technik mechanik

technik energetyk

ogrodnictwo

technik ogrodnik

rolnictwo

technik rolnik

technologia żywności i żywienie człowieka

technik technologii żywności

technik żywienia i usług gastronomicznych
technik żywienia i gospodarstwa

domowego

technik przetwórstwa mleczarskiego
technik chemik

transport i logistyka

technik logistyk

technik mechanik

technik informatyk

zarządzanie

technik agrobiznesu

technik ekonomista

technik rachunkowości

zarządzanie i inżynieria produkcji

technik logistyk

technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki
technik mechanik

technik informatyk

zootechnika

technik hodowca koni

technik przetwórstwa mleczarskiego

technik rolnik

technik rybactwa śródlądowego

technik weterynarii

 

Tab. 2. Wielkość bonusu punktowego URK (T) w zależności od wyniku na dyplomie potwierdzającym kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika lub dyplomie zawodowym w zawodzie nauczanym na poziomie technika

Średnia arytmetyczna wyników z części pisemnej i części praktycznej na dyplomie

Bonus punktowy
T (punkty URK)

90,1–100,0%

10

80,1–90,0%

8

70,0–80,0%

6

poniżej 70%

0

dla kierunków nie wymienionych w tab. 3

0

 

 

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne.

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system IRK przy zakładaniu konta IRK.

  Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów, ubiegających się o przyjęcie na studia na kierunek LEŚNICTWO w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

Uchwała nr 25/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 marca 2024 r.Dotyczy: nowelizacji Uchwały Senatu nr 81/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024.

 

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2024/2025

 

Uchwała nr 24/2024 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 27 marca 2024 r. Dotyczy: nowelizacji Uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025, znowelizowanej Uchwałą Senatu nr 123/2023 z dnia 20 grudnia 2023 r.

 

Uchwała nr 80/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

Załączniki do uchwały nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

Uchwała nr 123/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 20 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Senatu nr 80/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r. w sprawie ustalenia warunków, trybu i terminu rozpoczęcia i zakończenia rekrutacji na studia oraz sposobu jej przeprowadzenia w roku akademickim 2024/2025

 

Uchwała nr 81/2023 Senatu Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie z dnia 28 czerwca 2023 r. dotycząca nowelizacji uchwały 52/2023 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie określenia uprawnień laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się na studia w Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2023/2024

 

załącznik do uchwały nr 81/2023 z dnia 28 czerwca 2023 r.

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowy wykaz  dokumentów dostępny jest na stronie 

 
 
 Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 

 
OPIEKUNOWIE PIERWSZEGO ROKU
  • Studia stacjonarne I stopnia roku akademickiego 2022/2023 – dr inż. Jakub Goczał
  • Studia niestacjonarne I stopnia roku akademickiego 2022/2023  - dr inż. Justyna Likus-Cieślik

 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW).
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zachęca do wykupienia składki dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW). Jest to fakultatywna - korzystna dla studentów - forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym.

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK