Regulamin rekrutacji - studia I stopnia

 ZASADY KWALIFIKACJI NA I STOPIEŃ

Nabór na studia pierwszego stopnia (stacjonarne i niestacjonarne) odbywa się na podstawie przeliczenia wyników egzaminów maturalnych (nowa matura) i ocen z egzaminu dojrzałości i/lub ocen klasyfikacji końcowej (stara matura).

Kierunek: Leśnictwo

Przedmioty: biologia, chemia, fizyka z astronomią, geografia, matematyka

Wydziałowa komisja rekrutacyjna ustala listę zakwalifikowanych do przyjęcia na studia na podstawie kolejności wynikającej z obliczenia punktacji za egzamin maturalny. Wszystkie preferowane przedmioty są równoważne.

Kandydaci starający się o przyjęcie na studia rejestrują się w systemie rekrutacji elektronicznej i dokonują opłaty na indywidualny numer rachunku bankowego wygenerowany przez system IRK przy zakładaniu konta IRK.

  

Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2023/2024

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_53_2022.pdf

Zał. 1 – Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_53_z1_2022.pdf

 

Zał. 2Sposób przeliczania ocen na punkty UR, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_53_z3_2022.pdf

Zał. 3 – Zasady kwalifikacji obowiązujące na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_53_z3_2022.pdf

 

Zał. 4 – Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_53_z4_2022.pdf

 

Zał. 5 – Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie

 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_54_2022.pdf

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_54_z1_2022.pdf

 

 

WYMAGANE DOKUMENTY

Szczegółowy wykaz  dokumentów dostępny jest na stronie 

 
 
 Kandydat, który nie może osobiście dostarczyć dokumentów, zgodnie z art. 33 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, może udzielić osobie fizycznej pisemnego pełnomocnictwa do dokonania w jego imieniu czynności związanych z procesem rekrutacji na studia, w szczególności dostarczenia świadectwa dojrzałości, zaświadczenia lub dyplomu ukończenia studiów, a także innych dokumentów wymaganych od osoby zakwalifikowanej do przyjęcia na studia. W tym zakresie pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego.

 

 
OPIEKUNOWIE PIERWSZEGO ROKU
  • Studia stacjonarne I stopnia roku akademickiego 2022/2023 – dr inż. Jakub Goczał
  • Studia niestacjonarne I stopnia roku akademickiego 2022/2023  - dr inż. Justyna Likus-Cieślik

 

UBEZPIECZENIA

Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW).
Uczelniana Rada Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie zachęca do wykupienia składki dobrowolnego studenckiego ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków (w skrócie: NNW). Jest to fakultatywna - korzystna dla studentów - forma zabezpieczenia przed skutkami nieszczęśliwych wypadków, które mogą się zdarzyć nie tylko podczas zajęć/praktyk na uczelni i poza nią, ale również w codziennym życiu prywatnym.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2023 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK