Regulamin rekrutacji - studia II stopnia

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek leśnictwo mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku uznanym przez Zespół Rekrutacyjny za pokrewny.

Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów II stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia. Zespół Rekrutacyjny dokonuje porównania efektów biorąc po uwagę:

 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się ;
 2. Zbieżność treści kształcenia realizowanych przez wykazane w suplemencie zajęcia lub grupy zajęć określone w programie studiów.
Absolwenci studiów I stopnia realizowanych na kierunkach pokrewnych, ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, zobowiązani są w ramach rekrutacji do złożenia (przesłania  pocztą elektroniczną) w terminie 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby zespołu Rekrutacyjnego wniosku o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach I stopnia prowadzonych na wybranym w ramach rekrutacji kierunku pobierz wniosek
 
Do wniosku Kandydat dołącza w formie skanów:
 1. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów wraz z potwierdzonymi przez Dziekana odpisami kart przedmiotów, określającymi efekty uczenia się realizowane w ramach tych przedmiotów.
 2. potwierdzony przez dziekanat opis efektów uczenia się właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały one określone w suplemencie.
  Opinia Dziekana Wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej. Podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii Dziekana.

Zespół Rekrutacyjny po przeprowadzeniu porównania efektów uczenia się i programu studiów dopuszcza kandydata do dalszych etapów procesu rekrutacji lub wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego po przyjęciu na studia są zobowiązani do uzupełnienia efektów uczenia się, przy czym kandydaci na studia niestacjonarne II stopnia zobowiązani są do uiszczenia opłaty za każde uzupełniane zajęcia lub grupę zajęć. Łączny wymiar nie może przekraczać 30 ECTS. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.

Listy rankingowe tworzone są na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej z ocen wykazanych w suplemencie. Na I rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny. 

WYBÓR SPECJALNOŚCI/MODUŁU na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia następuje podczas procesu rekrutacji, w oparciu o deklaracje złożone przez kandydatów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 link do Procedury wyboru modułu na kierunku leśnictwo realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziale Leśnym UR w Krakowie. Zarządzenie Dziekana

Przed złożeniem dokumentów należy zapoznać się opisem proponowanych modułów. Deklarację dotyczącą wyboru preferowanego i alternatywnego  modułu wypełniają kandydaci podczas składania dokumentów w Zespole Rekrutacyjnym.

OPIS proponowanych MODUŁÓW na kierunku Leśnictwo: https://wl.urk.edu.pl/index/site/4937

 

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
 1. Podpisany wydruk podania z systemu Rekrutacji ONLINE wraz z ankietą osobową oraz fotografią (zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych , o wymiarach: 45 mm x 35mm) oraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wydruk z IRK dostępny będzie dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu)
 3. Kopia suplementu do dyplomu - tylko w przypadku kandydatów będących absolwentami innych uczelni lub innego wydziału (oryginał suplementu do wglądu),
 4. Kopia zaświadczenia o ukończeniu studiów I stopnia zawierające informację o średniej ocen ze studiów I stopnia (oryginał zaświadczenia do wglądu),
 5. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składają kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 6. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu)
 7. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału
  Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłaty za ELS.
 8. Zaświadczenie lekarskie składane w dziekanacie w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć (dotyczy osób, które otrzymają skierowanie na badania wydawane przez Zespół Rekrutacyjny).
Dokumenty kandydat składa osobiście u sekretarza Zespołu Rekrutacyjnego (patrz: kontakt), lub za pośrednictwem innej osoby, posiadającej pełnomocnictwo, która dopełni za niego formalności. Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składając dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.
Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia. 
 
 

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Nazwa odbiorcy:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Kwota: 22 zł,

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitymację

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

 
UWAGA !!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Leśnego AL. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, 1 piętro, pokój 108 A, 108 B ((studia stacjonarne) oraz 109 (studia niestacjonarne) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem czwartku, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 9:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 50 05, 12662 52 41 (studia stacjonarne) lub 12 662 50 02 (studia niestacjonarne).
 
 
 Warunki i tryb rekrutacji na studia w Uniwersytecie Rolniczym w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

 

Zał. 1 – Warunki, tryb i termin rekrutacji na stacjonarne i niestacjonarne studia pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolite studia magisterskie

 https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_52_z1_2022.pdf

 

Zał. 2 – Sposób przeliczania ocen na punkty UR, na podstawie świadectw maturalnych uzyskanych poza granicami Polski

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_52_z2_2022.pdf

Zał. 3 – Zasady kwalifikacji obowiązujące na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie przy postępowaniu rekrutacyjnym dla kandydatów na studia pierwszego i drugiego stopnia, przyjmowanych na podstawie osiągnięć uzyskanych w procesie potwierdzenia efektów uczenia się w roku akademickim 2022/2023

 https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_52_z3_2022.pdf

 

Zał. 4 – Warunki i tryb rekrutacji dla kandydatów cudzoziemców na studia 

https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_52_z4_2022.pdf

 

Zał. 5 – Uprawnienia laureatów i finalistów olimpiad stopnia centralnego oraz laureatów konkursów ogólnopolskich i międzynarodowych, ubiegających się o przyjęcie na studia w Uniwersytecie Rolniczym im Hugona Kołłątaja w Krakowie w roku akademickim 2022/2023

 https://urk.edu.pl/zasoby/23/zr_52_z5_2022.pdf

 

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK