Regulamin rekrutacji - studia II stopnia

ZASADY KWALIFIKACJI NA STUDIA II STOPNIA

O przyjęcie na studia drugiego stopnia na kierunek leśnictwo mogą ubiegać się osoby, które uzyskały dyplom z tytułem inżyniera na kierunku, na który się ubiega lub z tytułem inżyniera lub magistra inżyniera na kierunku uznanym przez Zespół Rekrutacyjny za pokrewny.

Za kierunek pokrewny może zostać uznany kierunek studiów, którego program studiów umożliwia realizację wszystkich kompetencji inżyniera, o ile wymóg ich realizacji wynika z kontynuowania kształcenia na kierunku studiów II stopnia, o przyjęcie na który ubiega się kandydat, a efekty uczenia się uzyskane na dotychczas ukończonym kierunku studiów umożliwiają kontynuację kształcenia. Zespół Rekrutacyjny dokonuje porównania efektów biorąc po uwagę:

 1. Przyporządkowanie kierunku studiów do dziedzin nauki i dyscyplin naukowych lub dziedzin sztuki i dyscyplin artystycznych, do których odnoszą się efekty uczenia się ;
 2. Zbieżność treści kształcenia realizowanych przez wykazane w suplemencie zajęcia lub grupy zajęć określone w programie studiów.
Absolwenci studiów I stopnia realizowanych na kierunkach pokrewnych, ubiegający się o przyjęcie na studia II stopnia, zobowiązani są w ramach rekrutacji do złożenia w terminie 14 dni przed zakończeniem procesu rekrutacji do siedziby zespoły Rekrutacyjnego wniosku o stwierdzenie zgodności efektów uczenia się osiągniętych w ramach ukończonych studiów z efektami uczenia się uzyskiwanymi na studiach I stopnia prowadzonych na wybranym w ramach rekrutacji kierunku pobierz wniosek
 
Do wniosku Kandydat dołącza:
 1. kopię dyplomu ukończenia studiów I stopnia wraz z suplementem, a jeżeli takich dokumentów nie posiada - zaświadczenie z dziekanatu o zdaniu egzaminu dyplomowego i kartę przebiegu studiów wraz z potwierdzonymi przez Dziekana odpisami kart przedmiotów, określającymi efekty uczenia się realizowane w ramach tych przedmiotów.
 2. potwierdzony przez dziekanat opis efektów uczenia się właściwych dla ukończonego kierunku studiów I stopnia, o ile nie zostały one określone w suplemencie.
  Opinia Dziekana Wydziału przyjmującego stanowi załącznik do dokumentacji rekrutacyjnej. Podjęcie studiów drugiego stopnia po kierunkach innych niż wskazane, będzie możliwe pod warunkiem pozytywnej opinii Dziekana.

Zespół Rekrutacyjny po przeprowadzeniu porównania efektów uczenia się i programu studiów dopuszcza kandydata do dalszych etapów procesu rekrutacji lub wydaje decyzję o odmowie przyjęcia na studia. Kandydaci posiadający dyplom ukończenia kierunku pokrewnego po przyjęciu na studia są zobowiązani do uzupełnienia efektów uczenia się oraz uiszczenia opłaty za każde uzupełniane zajęcia lub grupę zajęć, przy czym ich łączny wymiar nie może przekraczać 30 ECTS. Wysokość opłaty określają odrębne przepisy.

Listy rankingowe tworzone są na podstawie oceny określonej na dyplomie ukończenia studiów, a w przypadku gdy jest ona nierozstrzygająca – dodatkowo na podstawie oceny średniej z ocen wykazanych w suplemencie. Na I rok studiów zakwalifikowani zostają kandydaci, którzy uzyskali najwyższe oceny. 

Wybór specjalności/modułu na studia stacjonarne i niestacjonarne II stopnia następuje podczas procesu rekrutacji, w oparciu o deklaracje złożone przez kandydatów wg wzoru stanowiącego załącznik nr 1 a i 1 b do Procedury wyboru modułu na kierunku leśnictwo realizowanych na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia prowadzonych na Wydziel Leśnym UR w Krakowie.

WYMAGANE DOKUMENTY
Kandydaci zakwalifikowani na studia II stopnia składają w ustalonym terminie następujące dokumenty:
 1. Podpisany wydruk podania z systemu Rekrutacji ONLINE wraz z ankietą osobową oraz fotografią (zgodną z wymaganiami obowiązującymi przy wydawaniu dowodów osobistych , o wymiarach: 45 mm x 35mm) oraz z oświadczeniami w zakresie przetwarzania danych osobowych. Wydruk z IRK dostępny będzie dopiero po zakwalifikowaniu kandydata na studia,
 2. Kopia dyplomu ukończenia studiów (oryginał dyplomu do wglądu)
 3. Kopia suplementu do dyplomu - tylko w przypadku kandydatów będacych absolwentami innych uczelni lub innego wydziału (oryginał suplementu do wglądu),
 4. Zaświadczenie o ukończeniu studiów I stopnia zawierające informację o średniej ocen ze studiów I stopnia,
 5. Osoby z orzeczoną niepełnosprawnością składją kopię orzeczenia o niepełnosprawności (oryginał do wglądu),
 6. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia w języku obcym składają kopię dokumentu potwierdzającego znajomość języka obcego, w którym będą prowadzone studia (oryginał do wglądu)
 7. Dowód opłaty za legitymację - którą należy wnieść na konto właściwego wydziału
  Absolwenci Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, którzy posiadają aktualną elektroniczną legitymację studencką (ELS), nie wnoszą opłaty za ELS.
 8. Zaświadczenie lekarskie składane w dziekanacie w terminie do 7 dni od daty rozpoczęcia zajęć (dotyczy osób, które otrzymają skierowanie na badania wydawane przez Zespół Rekrutacyjny).
Dokumenty kandydat składa osobiście u sekretarza Zespołu Rekrutacyjnego (patrz: kontakt), lub za pośrednictwem innej osoby, posiadającej pełnomocnictwo, która dopełni za niego formalności. Pełnomocnictwo nie wymaga uwierzytelnienia notarialnego. Pełnomocnik, składając dokumenty jest zobowiązany przedstawić do wglądu swój dowód tożsamości oraz kopię dowodu tożsamości osoby, którą reprezentuje.
Pełnomocnictwo dołącza się do kompletu dokumentów kandydata na studia. 
 
 

UWAGA: studenci studiów stacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

87 1060 0135 1100 0009 9990 0402

Nazwa odbiorcy:

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,Wydział Leśny, al. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków

Kwota: 22 zł,

Nazwa zleceniodawcy: Imię i Nazwisko, adres

Tytuł przelewu: opłata za legitymację

 

UWAGA: studenci studiów niestacjonarnych (i wyłącznie oni) dokonują stosownych wpłat na podany poniżej nr konta bankowego:

PL 49 1060 0135 1100 0009 9990 0407

 
UWAGA !!! Informacje dotyczące terminu rozpoczęcia roku akademickiego, rozkładu zajęć, przydziału miejsc w domu studenckim otrzymasz w dziekanacie Wydziału Leśnego AL. 29 Listopada 46, 31-425 Kraków, 1 piętro, pokój 108 A, 108 B ((studia stacjonarne) oraz 109 (studia niestacjonarne) od poniedziałku do piątku (z wyjątkiem czwartku, kiedy dziekanat jest nieczynny) w godzinach od 9:00 do 13:00 lub telefonicznie: 12 662 50 05, 12662 52 41 (studia stacjonarne) lub 12 662 50 02 (studia niestacjonarne).
 
Zarządzenie Rektora 210/2019 z dnia 4 grudnia 2019r dotyczące:

warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021

Zarządzenie Rektora 118/2020 z dnia 8 czerwca 2020 r. dotyczące:
nowelizacji Zarządzenia Rektora Nr 210/2019 z dnia 4 grudnia 2019 r. dotyczącego warunków i trybu rekrutacji na studia wyższe prowadzone na Uniwersytecie Rolniczym im. Hugona Kołłątaja w Krakowie od roku akademickiego 2020/2021

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl
© 2021 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Dział Informatyki UR