REGULAMIN Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia Wydziału Leśnego Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie

Podstawa prawna: Zarządzenie Rektora Nr 13/2020 z dnia 1O lutego 2020 r. w sprawie wprowadzenia Polityki jakości i strnktury Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK) na podstawie § 14 ust. 1 i 3 pkt. 17 Statutu Uniwersytetu Rolniczego im. H. Kołłątaja w Krakowie przyjętego przez Senat w dniu 14 czerwca 2019 r. uchwałą Nr 59/2019.
 
§1
 1. W celu zapewnienia wysokiej jakości kształcenia studentów poprzez ocenę i weryfikowanie efektów uczenia się na wszystkich etapach procesu dydaktycznego wraz z monitoringiem kariery zawodowej absolwentów, na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie działa Wydziałowy System Zapewnienia Jakości Kształcenia (WSZJK).
 2. System Zapewnienia Jakości Kształcenia działający na Wydziale Leśnym jest integralną częścią Uczelnianego Systemem Zapewnienia Jakości Kształcenia (USZJK).
§2
 1. Dla realizacji i/lub koordynacji zadań przypisanych WSZJK, Rektor powołuje na wniosek Dziekana Wydziału Leśnego, Dziekańską Komisję ds. Jakości Kształcenia (DKJK).
 2. Celem DKJK jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poziomie Wydziału.
 3. W skład Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia wchodzą:
  1. Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia- przewodniczący,
  2. przedstawiciele nauczycieli akademickich realizujący zajęcia dydaktyczne na kierunkach studiów prowadzonych przez Wydział Leśny,
  3. Prodziekan ds. Dydaktycznych i Studenckich (z głosem doradczym),
  4. przedstawiciel studentów.

§3

 1. Zadaniami DKJK jest:
  1. analiza zgodności kierunków i profili studiów z Misją i Strategią Uczelni,
  2. analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
  3. analiza metod i fo1m kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń,
  4. analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów, absolwentów i pracowników,
  5. analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach do których przyporządkowano kierunki studiów, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy,
  6. monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS,
  7. monitorowanie i ocena procesu dyplomowania,
  8. analiza danych odnośnie karier absolwentów kierunków studiów,
  9. ocena infrastruktury i warunków kształcenia,
  10. przygotowanie rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na Wydziale Leśnym ze wskazaniem możliwych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie:
   1. metod procesu kształcenia, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i fo1m kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów,
   2. modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,
   3. mobilności studentów,
   4. jakości kadry dydaktycznej związanej z procesem kształcenia,
   5. jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia,
  11. 11) opracowanie i aktualizacja własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki kierunków studiów,
  12. realizacja innych zadań zleconych przez Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia oraz Dziekana Wydziału Leśnego.
 2. 2. Dziekańska Komisja ds. Jakości Kształcenia do realizacji zadań, o których mowa w ust. I, wykorzystuje instrumenty i procedury opracowane na poziomie Uczelni lub własne instrumenty i procedury uwzględniające specyfikę kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Leśnym. Instrumenty i procedury są cyklicznie poddawane weryfikacji i doskonaleniu.

§4

 1. Pracami DKJK kieruje Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia powoływany przez Rektora, na wniosek Dziekana. Funkcję Pełnomocnika Dziekana może pełnić pracownik badawczo-dydaktyczny, posiadający stopie{1 doktora habilitowanego lub tytuł profesora.
 2. Do zadań Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia należy:
  1. przewodniczenie DKJK i organizacja jej pracy,
  2. ustalenie harmonogramu realizacji działań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
  3. bieżące monitorowanie funkcjonowania Uczelnianego Systemu Zapewnienia Jakości Kształcenia,
  4. nadzór nad wdrażaniem i/lub aktualizacją dokumentów USZJK na poz10m1e Wydziału Leśnego,
  5. współdziałanie z jednostkami lub komisjami działającymi na Wydziale Leśnym w zakresie zadań związanych z jakością kształcenia,
  6. współpraca z Wydziałową Radą Samorządu Studentów oraz pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia,
  7. przedstawianie Dziekanowi Wydziału Leśnego i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowanie WSZJK, wraz z weryfikacją podjętych działań doskonalących lub naprawczych.
  8. W celu realizacji bieżących zadań przypisanych DKJK, Pełnomocnik Dziekana ds. Jakości Kształcenia może powierzać zadania poszczególnym członkom Komisji lub powoływać zespoły robocze, w skład których wchodzą członkowie DKJK. Do realizacji zadań związanych z realizacją procedur, Pełnomocnik Dziekana może zlecić wykonanie części zadań związanych z realizacją procedur nauczycielom akademickim lub pracownikom Wydziału Leśnego niebędących członkami DKJK.

§5

 1. Terminy posiedzeń DZJK wynikają z hmmonogramu realizacji procedur dotyczących jakości kształcenia na Wydziale Leśnym, jednak posiedzenia nie mogą odbywać się rzadziej niż dwa razy do roku.
 2. Decyzje podjęte na posiedzeniach DKJK. podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% członków DKJK.
 3. D opuszczalne jest organizowanie posiedzeń DKJK i podejmowanie stosownych decyzji/opinii zdalnie z wykorzystaniem narzędzi informatycznych.
 4. Posiedzenia DKJK są protokołowane przez Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia.

Pełnomocnik ds. Jakości Kształcenia

Dr hab. inż. Ewa Błońska, prof. UR

Kraków, dnia 1 października 2020 r.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK