Zadania realizowane przez poszczególne poziomy struktury

Kolegium Wydziału (KW) 

Przewodniczący: Dziekan 

Organ opiniodawczy Dziekana, którego zadaniem jest wyrażanie w imieniu społeczności wydziału opinii i formułowanie rekomendacji m.in. w zakresie podejmowanych działań związanych z procesem kształcenia oraz na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poziomie wydziału. 

Zadania KW: 

 •  inicjowanie lub opiniowanie działań na rzecz promocji wydziału i Uczelni, wspierania studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwoju i doskonaleniu form wsparcia; 
 •  inicjowanie lub opiniowanie działań na rzecz podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na wydziale; 
 •  formułowanie wytycznych w zakresie warunków i trybu rekrutacji na kierunki studiów prowadzone przez wydział; 
 •  opiniowanie wniosków o utworzenie lub zamknięcie kierunku studiów oraz studiów podyplomowych; 
 •  opiniowanie programów studiów i ich zmian po zasięgnięciu opinii właściwego organu Samorządu studenckiego; 
 •  opiniowanie programów studiów podyplomowych; 
 •  opiniowanie planów działalności dydaktycznej jednostek wydziału oraz zajęć realizowanych przez inne jednostki Uczelni; 
 •  opiniowanie rocznych sprawozdań z działalności dydaktycznej podstawowych jednostek wydziału; 
 •  opiniowanie działań inicjowanych i podejmowanych przez Dziekana na rzecz doskonalenia jakości kształcenia; 
 •  opiniowanie rocznych sprawozdań i raportów pełnomocników Dziekana, w tym rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale; 
 •  opiniowanie spraw dotyczących potrzeb i rozwoju zasobów materialnych wydziału; 
 •  wykonywanie innych zadań określonych w Statucie lub wskazanych przez Dziekana. 

 

Rada Kierunku (RK) 

 Przewodniczący: Nauczyciel akademicki powołany za zgodą Rektora przez Dziekana 

Celem RK jest podejmowanie działań na rzecz rozwoju danego kierunku studiów, w szczególności dbałość o sprawy programowe oraz proces kształcenia i dyplomowania. Rada składa się z nauczycieli akademickich prowadzących zajęcia dydaktyczne na kierunku oraz z przedstawicieli studentów kierunku, oddelegowanych przez właściwy organ Samorządu studentów, z udziałem 8 stanowiącym co najmniej 20% składu Rady. 

Zadania RK: 

 •  analiza zgodności koncepcji kształcenia na kierunku studiów z Misją i Strategią Uczelni; 
 •  definiowanie właściwej dla kierunku i poziomu studiów sylwetki absolwenta; 
 •  dokonywanie modyfikacji w programie(ach) studiów, wynikających ze zmiany zapisów w prawie powszechnie obowiązującym i przepisach wewnętrznych Uczelni oraz z zaleceń Polskiej Komisji Akredytacyjnej, działań doskonalących USZJK lub wynikających z analizy potrzeb rynku pracy; 
 •  dbałość o zapewnienie właściwej konstrukcji programu(ów) studiów (koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się); 
 •  współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu(ów) studiów; 
 •  monitorowanie realizacji programu(ów) studiów (treści programowe, harmonogram, formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się); 
 •  monitorowanie infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia na kierunku oraz proponowanie działań doskonalących; 
 •  monitorowanie kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie na kierunku oraz rozwoju i doskonalenia kadry; 
 •  opracowanie oraz doskonalenie merytorycznych i technicznych wytycznych dotyczących przygotowania prac dyplomowych na kierunku; 
 •  opiniowanie zgodności propozycji tematów i zakresu prac dyplomowych z kierunkiem i poziomem studiów oraz weryfikacja kompetencji promotorów w tym zakresie; 
 •  zgłaszanie Przewodniczącemu Rady wszelkich trudności oraz inicjatyw związanych z właściwą realizacją procesu kształcenia na kierunku; 
 •  inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące danego kierunku studiów.

 

 

 Dziekańska Komisja ds. jakości kształcenia (DKJK) 

 Przewodniczący: Pełnomocnik Dziekana ds. jakości kształcenia 

Celem DKJK jest podejmowanie działań na rzecz zapewnienia i doskonalenia jakości kształcenia na poziomie wydziału. 

Zadania DKJK: 

 •  analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla szkolnictwa wyższego; 
 •  analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn ewentualnych niepowodzeń; 
 •  analiza wyników oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów; 
 •  analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinach, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy; 
 •  monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS; 
 •  monitorowanie jakości prac dyplomowych oraz procesu dyplomowania; 
 •  analiza danych dotyczących karier absolwentów poszczególnych kierunków studiów; 
 •  ocena infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w procesie kształcenia; 
 •  przygotowanie rocznych raportów samooceny jakości kształcenia na wydziale, ze wskazaniem możliwych działań korygujących, zapobiegawczych i doskonalących w zakresie:

 

 1.    metod procesu kształcenia na wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studentów i słuchaczy, 
 2.    modernizowania i opracowywania nowych programów studiów, 
 3.    mobilności studentów, 
 4.    kompetencji kadry dydaktycznej oraz pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na wydziale, 
 5.    jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na wydziale; 

 

 •  opracowanie, aktualizacja i doskonalenie własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki prowadzonych przez wydział kierunków studiów; 
 •  realizacja innych zadań zleconych przez Dziekana i Rektorską Komisję ds. jakości kształcenia. 

 

 

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • przewodniczenie pracom Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na Wydziale,
 • nadzór nad wdrażaniem/aktualizacją dokumentów USZJK na Wydziale,
 • współdziałanie z jednostkami Wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia,
 • współpraca z Samorządem Studentów Wydziału oraz pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
 • przedstawianie Dziekanowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK na Wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.

Zadania Rady Społeczno-Konsultacyjnej: 

Do kompetencji Rady Społeczno-Konsultacyjnej należy:

 • wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach rozwoju Wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawie programów studiów realizowanych na WL i jego doskonalenia,
 • promowanie Wydziału;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach Wydziału przedłożonych pod obrady Rady Społeczno-Konsultacyjnej przez jej Przewodniczącego lub przez Dziekana.

 

Zadania Koordynatorów merytorycznych:

Ścisła współpraca z Dziekańską Komisją ds. Jakości Kształcenia oraz Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich w zakresie:

 • bieżącej analizy aktualnego programu studiów oraz wskazywania potrzeb jego modyfikacji w dostosowaniu do obowiązujących przepisów,
 • zgłaszania aktualnych potrzeb modyfikacji treści i programów studiów w ramach określonych modułów,
 • zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji obsady dydaktycznej do przedmiotów realizowanych obecnie i zgłaszanie nowych przedmiotów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koordynowanie przedmiotami prowadzonymi przez wielu wykładowców, w tym wykładowców spoza kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Leśnego UR w Krakowie niezbędnych do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia specjalistycznego,
 • zgłaszania innych uwag i propozycji, które mogą wpłynąć na doskonalenie kształcenia na wskazanych modułach.

Zadania Samorządu studentów

Samorząd studentów jest zrzeszeniem studentów studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich prowadzonych przez Uczelnię. Samorząd działa poprzez swoje organy kolegialne i jednoosobowe, będące wyłącznymi reprezentantami studentów: Uczelnianą Radę Samorządu Studentów (URSS) i Wydziałowe Rady Samorządu Studentów (WRSS) oraz ich przewodniczących. Organami kolegialnymi są również: Zarząd Uczelnianej Rady Samorządu Studentów oraz Uczelniana Studencka Komisja Wyborcza.

Zadania właściwych organów Samorządu studentów:

 • obrona praw studentów;
 • wspieranie i organizacja naukowych, kulturalnych, sportowych i innych inicjatyw studenckich;
 • wyrażanie opinii ogółu studentów w sprawach związanych z procesem dydaktycznym i jakością kształcenia;
 • uzgadnianie z Rektorem powołania osób do pełnienia funkcji kierowniczych, do których zakresu obowiązków należą sprawy studenckie;
 • uzgadnianie z Senatem Regulaminu studiów;
 • wyrażanie opinii w sprawie wybranych projektów wewnętrznych aktów prawnych Uczelni, dotyczących procesu kształcenia i spraw studenckich, w szczególności poprzez swoich przedstawicieli we właściwych organach opiniodawczych; 
 • wyrażanie opinii dotyczących ustalania programów studiów i ich zmian; 
 • wybieranie przedstawicieli studentów do organów Uczelni oraz innych organów opiniodawczych na poziomie Uczelni i wydziału;
 • inne zadania wynikające z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Statutu i Regulaminu Samorządu Studentów Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

 

Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46,
31-425
Kraków
12 662 52 42
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2024 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK