Zadania realizowane przez poszczególne poziomy struktury

Zadania Pełnomocnika Dziekana ds. Jakości Kształcenia:

 • przewodniczenie pracom Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia,
 • ustalanie harmonogramu realizacji zadań związanych z oceną jakości kształcenia w poszczególnych obszarach,
 • bieżące monitorowanie funkcjonowania USZJK na Wydziale,
 • nadzór nad wdrażaniem/aktualizacją dokumentów USZJK na Wydziale,
 • współdziałanie z jednostkami Wydziału w zakresie działań związanych z jakością kształcenia,
 • współpraca z Samorządem Studentów Wydziału oraz pełnomocnikami Dziekana w zakresie działań wspierających jakość kształcenia w Uczelni,
 • przedstawianie Dziekanowi i Pełnomocnikowi Rektora ds. Jakości Kształcenia rocznego raportu samooceny dotyczącego funkcjonowania USZJK na Wydziale, wraz z weryfikacją podjętych działań i propozycją działań doskonalących.

 Zadania Dziekańskiej Komisji ds. Jakości Kształcenia:

 • analiza zgodności kierunku i profilu studiów z Misją i Strategią Uczelni,
 • analiza zgodności opisanych w programach studiów zakładanych efektów uczenia się z Polską Ramą Kwalifikacji dla Szkolnictwa Wyższego,
 • analiza metod i form kształcenia, sposobów weryfikacji efektów uczenia się, stopnia osiągnięcia przez studentów efektów uczenia się oraz przyczyn niepowodzeń,
 • analiza oceny procesu dydaktycznego dokonywanej przez studentów i pracowników,
 • analiza dostosowania efektów uczenia się uzyskanych w procesie kształcenia do: działalności naukowej w dyscyplinie, postępów w obszarach działalności zawodowej oraz potrzeb rynku pracy,
 • monitorowanie prawidłowego stosowania punktacji ECTS,
 • monitorowanie jakości prac dyplomowych,
 • analiza danych odnośnie karier absolwentów kierunku,
 • ocena infrastruktury i warunków kształcenia,
 • przygotowanie rocznego raportu samooceny jakości kształcenia na Wydziale ze wskazaniem możliwych działań korygujących i zapobiegawczych w zakresie:
  • metod procesu kształcenia na Wydziale, w tym organizacji i warunków prowadzenia zajęć dydaktycznych, programów studiów, metod i form kształcenia oraz sposobów weryfikacji efektów uczenia się osiąganych przez studenta,
  • modernizowania i opracowywania nowych programów studiów,
  • mobilności studentów,
  • jakości kadry dydaktycznej i pracowników administracyjnych związanych z procesem kształcenia na Wydziale,
  • jakości obsługi administracyjnej procesu kształcenia na Wydziale,
 • opracowanie i aktualizacja własnych procedur jakości kształcenia dostosowanych i wynikających ze specyfiki kierunku studiów,
 • realizacja innych zadań zleconych przez Rektorską Komisję ds. Jakości Kształcenia.

 Zadania Rady Kierunku:

 • opracowanie wymagań dla kandydatów na studia,
 • opracowanie projektów programów studiów oraz wnioskowanie o likwidację istniejących na Wydziale kierunków studiów,
 • definiowanie właściwego dla kierunku studiów profilu absolwenta,
 • dbałość o zapewnienie właściwej konstrukcji programów studiów (koncepcja, cele kształcenia i efekty uczenia się),
 • uaktualnianie programów studiów i dostosowywanie ich do potrzeb rynku pracy,
 • weryfikacja zgodności tematów i zakresu prac dyplomowych z kierunkiem studiów,
 • współpraca z interesariuszami wewnętrznymi i z otoczeniem społeczno-gospodarczym w konstruowaniu, realizacji i doskonaleniu programu studiów,
 • monitorowanie realizacji programu studiów (treści programowe, harmonogram, formy i organizacja zajęć, metody kształcenia, praktyki zawodowe, organizacja procesu nauczania i uczenia się),
 • inicjowanie działań na rzecz wspierania studentów w uczeniu się, rozwoju społecznym, naukowym lub zawodowym i wejściu na rynek pracy oraz rozwój i doskonalenie form wsparcia,
 • inicjowanie działań na rzecz tworzenia warunków oraz opracowanie sposobu podnoszenia stopnia umiędzynarodowienia procesu kształcenia na kierunkach studiów,
 • monitorowanie infrastruktury i zasobów edukacyjnych wykorzystywanych w realizacji programu studiów oraz proponowanie działań doskonalących,
 • monitorowanie kompetencji, doświadczenia, kwalifikacji i liczebności kadry prowadzącej kształcenie oraz rozwoju i doskonalenia kadry,
 • opiniowanie zlecania i powierzania zajęć dydaktycznych oraz opiniowanie doboru promotorów prac dyplomowych,
 • zgłaszanie Przewodniczącemu Rady wszelkich trudności oraz inicjatyw związanych z właściwą realizacją procesu kształcenia,
 • współudział w opracowaniu zasad, metod i zakresu promocji oferty dydaktycznej Wydziału,
 • inne zadania zlecone przez Dziekana, dotyczące działalności dydaktycznej.

 Zadania Przewodniczącego Rady Kierunku:

 • kierowanie bieżącą pracą Rady,
 • przedkładanie Radzie Dyscypliny do zaopiniowania propozycji zmian i/lub nowych planów i programów studiów na kierunku,
 • prowadzenie konsultacji z koordynatorem(mi) zajęć odnośnie ich treści merytorycznej, formy zajęć i ich zaliczeń, wymiaru godzinowego, efektów uczenia się i punktacji ECTS,
 • prowadzenie konsultacji z interesariuszami zewnętrznymi w sprawie programów studiów na określonych kierunkach,
 • współpraca z Dziekańską i Rektorską Komisją ds. Jakości Kształcenia.

 Zadania Rady Dyscypliny:

 • opiniowanie programu studiów na kierunkach przypisanych do dyscypliny (powoływanie, modyfikowanie, zamykanie),
 • opiniowanie programu kształcenia w szkole doktorskiej,
 • opiniowanie programu studiów podyplomowych.

Zadania Rady Społeczno-Konsultacyjnej: 

Do kompetencji Rady Społeczno-Konsultacyjnej należy:

 • wyrażanie opinii o ogólnych kierunkach rozwoju Wydziału;
 • wyrażanie opinii w sprawie programów studiów realizowanych na WL i jego doskonalenia,
 • promowanie Wydziału;
 • wyrażanie opinii w innych sprawach Wydziału przedłożonych pod obrady Rady Społeczno-Konsultacyjnej przez jej Przewodniczącego lub przez Dziekana.

Zadania Koordynatorów merytorycznych:

 1. ścisła współpraca z Dziekańską Komisją ds. Jakości Kształcenia oraz Prodziekanem ds. Dydaktycznych i Studenckich w zakresie:
  • bieżącej analizy aktualnego programu studiów oraz wskazywania potrzeb jego modyfikacji w dostosowaniu do obowiązujących przepisów,
  • zgłaszania aktualnych potrzeb modyfikacji treści i programów studiów w ramach określonych modułów,
  • zgłaszania ewentualnych uwag, propozycji obsady dydaktycznej do przedmiotów realizowanych obecnie i zgłaszanie nowych przedmiotów, ze szczególnym zwróceniem uwagi na koordynowanie przedmiotami prowadzonymi przez wielu wykładowców, w tym wykładowców spoza kadry naukowo-dydaktycznej Wydziału Leśnego UR w Krakowie niezbędnych do osiągnięcia wysokiej jakości kształcenia specjalistycznego,
  • zgłaszania innych uwag i propozycji, które mogą wpłynąć na doskonalenie kształcenia na wskazanych modułach.
Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK