Opis Systemu

SZJK na WL obejmuje procedury związane z jakością kształcenia oraz procedury związane z oceną kadry naukowo-dydaktycznej, wskazuje upoważnione organy i zakres ich kompetencji oraz określa rolę interesariuszy zewnętrznych.

System Zapewnienia Jakości Kształcenia na WL jest zgodny z misją i strategią rozwoju Wydziału w zakresie zapewnienia jakości kształcenia.

Podstawowym celem procesu dydaktycznego realizowanego na Wydziale Leśnym Uniwersytetu Rolniczego im. Hugona Kołłątaja w Krakowie jest przekazywanie przyszłym absolwentom wiedzy opartej na najnowszych osiągnięciach, umiejętności jej kreatywnego stosowania w praktyce oraz kompetencji społecznych, niezbędnych do podejmowania zatrudnienia w PGL Lasy Państwowe, a także w przedsiębiorstwach, samorządach terytorialnych i instytucjach związanych z szeroko pojmowanymi zagadnieniami środowiskowymi i przyrodniczymi. Ten cel jest możliwy do osiągnięcia poprzez ciągłe doskonalenie i monitorowanie procesu kształcenia uwzględniające:

 1. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności oferty dydaktycznej, jej systematyczna aktualizacja, uwzględniająca bieżące potrzeby rynku pracy (gospodarki krajowej) i trendy o charakterze globalnym (analiza programów nauczania, protokołów z hospitacji zajęć, ankiet studentów na temat prowadzonych zajęć i procesu nauczania, udostępnianie wskaźników do analiz porównawczych - benchmarking);
 2. wskazanie obszarów, które powinny być przedmiotem analiz w ramach SZJK na WL oraz wskazanie kierunków działań naprawczych;
 3. tworzenie kultury jakości kształcenia;
 4. wdrażanie programu dobrych praktyk;
 5. badanie losów zawodowych absolwentów we współpracy z Biurem Karier i Kształcenia Praktycznego Uniwersytetu Rolniczego;
 6. badanie opinii rynku pracy na temat kwalifikacji zawodowych absolwentów Wydziału Leśnego we współpracy z Radą Społeczno – Konsultacyjną;
 7. unowocześnianie bazy dydaktycznej oraz metod i technik nauczania, jak i narzędzi do jego kontroli;
 8. podnoszenie i kontrola kwalifikacji kadry naukowo-dydaktycznej (poprzez wspieranie zagranicznych wyjazdów szkoleniowych, stypendiów oraz ścisłe powiązanie dydaktyki z prowadzonymi przez nauczycieli badaniami naukowymi);
 9. wspieranie i intensyfikacja współpracy międzynarodowej oraz współpracy z instytucjami krajowymi;
 10. podnoszenie atrakcyjności i konkurencyjności uczelni wobec innych uczelni w Polsce i zagranicą.

 

Struktura organizacyjna systemu jakości kształcenia na WL (wg wytycznych zawartych w Zarządzeniu Rektora nr 13/2020) :

 Struktura organizacyjna systemu jakości kształcenia na WL

 

Schemat struktury organizacyjnej  systemu jakości kształcenia na poziomie Wydziału

 Schemat struktury organizacyjnej systemu jakości kształcenia na poziomie Wydziału

 

Schemat ideowy funkcjonowania systemu zapewnienia jakości kształcenia na poziomie Wydziału

Działanie systemu oparte jest na sprzężeniu zwrotnym prowadzącym do samodoskonalenia. Działania systemu zapewnienia jakości kształcenia podlegają ciągłemu doskonaleniu i wymagają od wspólnoty akademickiej Wydziału dużego zaangażowania w realizację jego zadań. Szczególnie istotnym elementem doskonalenia SZJK na WL jest sprzężenie zwrotne między wynikami ewaluacji procesów oraz monitorowania systemu a działaniami na rzecz poprawy programów kształcenia i procesu ich realizacji, z uwzględnieniem zapewnienia jakości zasobów kadrowych, infrastruktury dydaktycznej oraz warunków socjalno-bytowych studentów i doktorantów.

Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
Uniwersytet Rolniczy w Krakowie
Wydział Leśny
al. 29 Listopada 46
31-425
Kraków
12 662 50 01
wles[a]urk.edu.pl
ESP:/URKRAKOW/wl

Adres do korespondencji: 31-120 Kraków, al. Mickiewicza 21
© 2022 Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
Projekt i wykonanie strony: Centrum Informatyki URK